Rekonstrukcija ceste in gradnja traktorsko-kolesarske steze Lendava – Pince konec leta 2021 oz. v začetku leta 2022

Popolna rekonstrukcija regionalne ceste Lendava – Pince z izgradnjo traktorsko-kolesarske steze, se bi po vseh predvidevanjih pričela leta 2025, a se bo, kot kaže, pričela prej -konec leta 2021 oz. v začetku leta 2022. Po prvotnih načrtih bi se dela morala pričeti že spomladi 2019, leta 2018 pa je Občina projekt novelirala zaradi vmes sprejetih novih standardov pri javni razsvetljavi.
Rekonstrukcija regionalne ceste Lendava – Pince in gradnja traktorsko-kolesarske steze tik ob njej se bo, kot kaže, pričela konec leta 2021 oz. v začetku leta 2022. “Omenjeni projekt je izdelan, izvedena je bila parcelacija zemljišč in podpisan sofinancerski sporazum. Trenutno so v teku odkupi zemljišč. Po pridobitvi zemljišč, približno konec naslednjega leta, pa bi se naj pripravil razpis za gradnjo,” so poslancu v državnem zboru, Ferencu Horváthu, odgovorili iz kabineta ministra za infrastrukturo.

Skupna vrednost investicije znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov. Projekt zajema obnovo ceste, izgradnjo traktorsko-kolesarske steze na desni strani (gledano iz smeri Lendave proti Pincam) in izgradnjo pločnikov v naseljih, v skupni dolžini 2,5 kilometra, na levi strani. Rekonstrukcija omenjene ceste in izgradnja traktorsko-kolesarske poti bo pomenil trenutno največji finančni vložek države v ceste, po izgradnji avtoceste pri nas.

V prvem predlogu je finančna soudeležba Občine Lendava v omenjenem projektu znašala nekaj čez milijon evrov, a so po uspešno izvedenih pogajanjih to finančno udeležbo znižali na “le” 406 tisočakov. Občina Lendava bo z izpogajano finančno soudeležbo v projektu krila stroške aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljiščem za hodnik za pešce, avtobusnih postajališč in služnosti za komunalne vode, stroške odvodnjavanja v območju pločnikov in njihovo izgradnjo, stroške cestne razsvetljave in stroške nadzora.

Preostale kolesarske povezave

“Za odsek kolesarske povezave Genterovci – Radmožanci so sredstva rezervirana v okviru projekta Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje v Dogovoru za razvoj pomurske regije. Upravičenec je Občina Lendava, ki je projektno dokumentacijo že pripravila, pripraviti morajo še vlogo za neposredno potrditev operacije. Po potrditvi operacije in predložitvi celovite investicijske dokumentacije bo Ministrstvo za infrastrukturo v veljavnem NRP-ju odprlo projekt. Oba projekta sta izrednega pomena za celotno regijo, njun zaključek je pa predviden do konca leta 2022,” so iz kabineta ministra za infrastrukturo še sporočili Horváthu.