Realizacija občinskega proračuna v prvem polletju: Prihodki proračuna realizirani v 35 odstotkih

Občinski svet Občine Lendava se je na svoji minuli redni seji seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Lendava za obdobje januar-junij 2021.
V Poročilu o polletnem izvrševanju proračuna Občine Lendava, s katerim so se na minuli redni seji občinskega sveta seznanil občinski svetniki, je moč ugotoviti izkazovanje v višini 6.139.860 evrov realizacije, kar je 35 odstotna realizacija, glede realizacije odhodkov pa je razbrati, da je slednjih bilo za 4.211.115 evrov, kar je 21 odstotna realizacija. V proračunu je tako moč ugotoviti zvišanje finančnih sredstev v višini 1.928.762 evrov. Skupaj z neporabljenimi sredstvi iz prejšnjega obdobja je tako na voljo 3.149.043 evrov. Občina Lendava se v navedenem obdobju ni zadolževala, a prehaja v intenzivni investicijski cikel in predvideva realizacijo večine planiranih projektov ter investicij iz proračuna za 2020/2021, kar pa je tudi razlog za večja odstopanja na kontu Investicijski odhodki, kjer je realizacija le 7 odstotna ter na prihodkovni strani pod kontom Transferni prihodki, kjer je realizacija 10 odstotna.

V proračunskem obdobju je v proračun  vključenih 7 novih proračunskih postavk in sicer v skupni višini skorajda 950 tisočakov, od tega največja predstavlja projekt izgradnje telovadnice ob podružnični šoli Gaberje, za omenjeni projekt pa so v proračun vključeni tudi namenski prihodki (nakazilo s strani PMSNS). V prvem polletju je bilo s strani župana in predsednikov krajevnih skupnosti prerazporejenih za slabih 1,6 milijona evrov proračunskih odhodkov. Od sredstev proračunske rezerve, ki znaša 145.408 evrov, je bilo porabljenih 11.109 evrov in sicer gre za izdatke za potrebe preprečevanja epidemije Covid-19.

“Nedoseganje 50 odstotnega plana ob polletju je posledica še nerealiziranih kapitalskih prihodkov ter transfernih prihodkov za investicije iz državnega proračuna ter iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija navedenih prihodkov je predvidena v II. polletju letošnjega leta, ko bodo realizirane investicije pri katerih planiramo sofinancerska sredstva,” so zapisali. Po pregledu polletne realizacije in ocenah da bo prišlo do sprememb na prihodkovnem ter na investicijskemu delu proračuna, obstaja tudi verjetnost, da bo potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2021

  • Za delovanje Občinskega sveta je bilo porabljeno 18.442 evrov, kar predstavlja 38 odstotkov planiranih odhodkov leta 2021.
  • Za delovanje Nadzornega odbora je bilo porabljeno 5.943 €, kar predstavlja 34 % planiranih odhodkov leta 2021.
  • Za delovanje Župana je bilo porabljeno 53.410 €, kar predstavlja 53 % planiranih odhodkov leta 2021
  • Za delovanje Organa skupne občinske uprave je bilo porabljeno 219.496 €, kar predstavlja 61 % planiranih odhodkov leta 2021