RAZKRIVAMO: Pravdne stroške zasebne tožbe SIlvije Hajdinjak Prendl proti uredniku Lendavainfo plačal javni zavod KKC!

Zadeva, ki se je začela že decembra 2020, se je 21. aprila, s prejemom zavrnilne tožbe zaključila. Silvija Hajdinjak Prendl, nekdanja predsednica sveta javnega zavoda Knjižnica kulturni center Lendava je namreč konec januarja sprožila zasebno tožbo proti uredniku spletnega portala Lendavainfo.com, Leonu Novaku, zaradi neobjave domnevnega popravka, ki to (tudi po mnenju sodišča) ni bil. Tožbo je prvostopenjsko sodišče v Lendavi in Višje sodišče v Mariboru zavrnilo, slednja pa je tožencu morala povrniti stroške pravde, ki so znašali 634,64 EUR. A stroškov zasebne tožbe ni vrnila tožnica, temveč Javni zavod KKC. Na delu so že kriminalisti.
Občina Lendava je včerajšnji dopoldan objavila Končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru o upravičenosti nakazila KKC Lendava. Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil, Nadzorni odbor pa je podatke za potrebe nadzornega pregleda pridobil na osnovi zahtevane dokumentacije. Namen in cilj nadzora je bil ugotoviti upravičenost nakazila s strani javnega zavoda KKC Lendava, Leonu Novaku. Nadzorni odbor je pregledal enajst dokumentov, med katerimi je bila tudi Sodba Okrajnega sodišča v Lendavi z dne 4.3.2021. Ta med drugim navaja, da tožeča stranka toženi stranki povrne stroške v višini 634,64 EUR v roku 15 dni. V sodbi Višjega sodišča v Mariboru z dne 15.4.2021 je zapisano, da je sodišče pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ter naložilo tožnici, da mora tožencu povrniti 634,64 EUR pravdnih stroškov.

Nadzorni odbor je uvodoma ugotovil, da “v sodnem sporu nastopata osebi ga. Silvija Hajdinjak Prendl in g. Leon Novak in sicer kot fizični osebi in v osebnem interesu. Ker predmet tožbe in sodbe ni neposredno povezan v zvezi in interesi KKC Lendava, ki ne nastopa kot stranka v postopku, se smatra, da KKC Lendava ni dolžna poravnavati v tem zvezi nobenih stroškov,” so zapisali. In še: “Vpogled v e-maila s strani odvetnika, ki zastopa toženo stranko, je razvidno, da so z njegove strani podana neustrezna navodila kar se tiče poravnavanja stroškov. Kljub temu, da se KKC Lendava v tem primeru ni posvetovala z veščakom (v tem primeru notranjim revizorjem), je dovolj evidentno, da bi poslovodstvo podjetja in strokovna oseba lahko obvladovala osnove računovodenja povezane s stroški (SRS 12 – stroški materiala in storitev) in obveznostmi (SRS 9 – Dolgovi). Iz pregledane dokumentacije Temeljnica je razvidno, da je knjižba nakazila knjižena v breme odvetniških stroškov, iz dokumenta Nalog za nakazilo denarnih sredstev pa je bilo razvidno, da je dokument podpisan s strani poslovodne osebe, preden je nakazilo izvršeno. Iz knjigovodske evidence je razvidno, da KKC Lendava ni vzpostavila potrebne knjižbe in sicer v breme stroškov in obveznosti do poslovnega partnerja. Kajti, če bi ta knjižba bila vzpostavljena, bi verjetno očitno bilo razvidno, da toženec ne more biti poslovni partner KKC Lendava.”

Delovna skupina je v prisotnosti direktorja KKC Lendava in računovodkinje postavila vprašanje ali obstaja še kakšna dokumentacija povezana z tožbo in sodbama. Ker sta direktor in računovodkinja izjavila, da dodatne dokumentacije ni, je delovna skupina NO na osnovi izjav in delovnega gradiva smatrala:

  • da je prišlo do nakazila, ki ni v skladu z obema sodbama, saj KKC Lendava ni bila stranka v postopku,
  • da so bila podana nepravilna navodila odvetnika glede poravnave plačnika stroškov sodbe,
  • da je prišlo do napačne knjižbe v poslovne knjige KKC Lendava.

“Delovna skupina NO smatra, da je s tem prišlo do kršenja pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene v 4. členu Pogodbe o sofinanciranju knjižničarske dejavnosti in 5. člena Pogodbe o sofinanciranju gledališke dejavnosti. Glede na pogodbena določila sofinanciranja se samo po sebi postavlja vprašanje, zakaj se tovrstna nakazila lahko izvedejo,” so zapisali.

Povzetek odzivnega poročila (objavljeno v celoti):

Navedbe KKC Lendava:
1. “Napačna ugotovitev NO, da je zasledovala (opp.: tožnica) osebni interes, ampak da je zasledovala interes KKC Lendava – nikjer omenjeno, tudi ne v sodni odločbi.”
ODGOVOR DELOVNE SKUPINE NADZORNEGA ODBORA
V nobenem dokumentu ni omenjeno oz. dano pooblastilo s strani direktorja KKC Lendava, da bo tožnica v imenu KKC Lendava vložila tožbo in da se bodo zastopali interesi KKC Lendava, kar pomeni, da je šlo za osebni interes. Tudi če bi tak dokument obstajal, bi bilo potrebno pridobiti soglasje ustanoviteljev/sofinancerjev KKC Lendava in upoštevati določila v Pogodbi o sofinanciranju knjižničarske dejavnosti. V sodni odločbi I in II stopnje je tožnica izpisana z imenom in priimkom.

2. “Svoje interese kot predsednica sveta zavoda ne more drugače uveljavljati kot preko zasebne tožbe.”
ODGOVOR DELOVNE SKUPINE NADZORNEGA ODBORA
Predsednica sveta zavoda v interesu KKC Lendava lahko uveljavlja interese v soglasju z ustanovitelji/sofinancerji in pisnim dogovorom z direktorjem KKC Lendava, ki mora biti pisno izkazano z razlogom zakaj KKC Lendava ne nastopa v sodnem postopku in seveda v soglasju z ustanovitelji/financerji zavoda. Če tega soglasja in dogovora ni, se tožba vlaga v svojem interesu. Glede na vsebino tožbe in obe sodbi bi težko govorili, da gre za interese KKC Lendava.

3. “O konkretni zadevi se lahko izjasni le direktor KKC Lendava, ki takšen interes ves čas trajanja sodnega postopka tudi potrjuje in priznava.”
ODGOVOR DELOVNE SKUPINE NADZORNEGA ODBORA
Na vprašanje delovne skupine NO dne 4.6.21 v prostorih KKC Lendava, ali obstaja še kakšna dokumentacija povezana z tožbo in sodbama, je direktor KKC Lendava odgovoril, da te dokumentacije ni, s tem delovna skupina NO sprejema zaključek, da v predmetni zadevi ni soglasja s strani sofinancerjev/ustanoviteljev in tudi ne pooblastil danih s strani KKC Lendava tožnici o zastopanju interesov KKC Lendava z vložitvijo tožbe.

4. “Zmotna trditev, da KKC Lendava ni dolžna poravnavati sodnih stroškov. Predmetni sodišči o tem nista presojali in na kakšni osnovi NO tovrstne navedbe podaja v osnutek poročila.”
ODGOVOR DELOVNE SKUPINE NADZORNEGA ODBORA
V skladu s tem, da ne obstaja dogovor/sklep z ustanovitelji/sofinancerji KKC Lendava glede vlaganja tožbe in zastopanja interesov KKC Lendava, ter tudi ne pisnega dogovora/sporazuma med predsednico Sveta zavoda KKC Lendava in direktorjem KKC Lendava, NO upravičeno smatra, da KKC Lendava ni dožna poravnati sodnih stroškov v predmetni zadevi. V sodni odločbi je tudi jasno zapisano kdo, komu in kakšne stroške poravnava. KKC Lendava pri tem ni omenjena.

5. “Odvetnik Rok Lep podal napačna navodila, predmetna trditev v poročilu ni niti obrazložena niti utemeljena.”
ODGOVOR DELOVNE SKUPINE NADZORNEGA ODBORA
Delovni skupini NO je dne 4.6.21 s strani direktorja KKC Lendava bila predana elektronska pošta poslana s strani odvetnika Rok Lepa in predmetna zadeva je obrazložena v poročilu pod vsebino ‘navodila odvetnika’. Dokumentacija je v delovnem/arhivskem gradivu delovne skupine NO.

Na delu že kriminalisti

“Delovna skupina NO predlaga Občini Lendava, da uvede pravne postopke zoper odgovorne osebe, da zaščiti svoje solastniške in pogodbene interese v KKC Lendava, saj je očitno, da so kršena pogodbena določila o namenskosti porabe denarnih sredstev,” so zapisali v sklepu. Iz PU Murska Sobota so sporočili, da “je v začetku meseca maja Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti policijski postaji Lendava odstopilo prijavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. V okviru predkazenskega postopka lendavski policisti zbirajo obvestila, zato vam več podatkov ne moremo posredovati.”

Vprašanja smo poslali tudi direktorju Javnega zavoda KKC, dr. Albertu Halászu. Ker je ta do petka na dopustu in odsoten, odgovorov zaenkrat nismo prejeli. Med drugim je zanimivo, zakaj so se tako vestno ukvarjali z zasebno tožbo pri javnem zavodu KKC, glede na to, da je šlo za zasebno zadevo in tudi, zakaj je direktor dr. Halász bil prisoten na sodni obravnavi v Lendavi. Med drugim NO opravlja še pregled celoletnega poslovanja zavoda. Poročilo bo na voljo predvidoma čez dober mesec dni, po naših neuradnih informacijah pa je v Javnem zavodu KKC Lendava kar nekaj denarja bilo porabljenega za odvetniške stroške.