RAZKRIVAMO: Nadzorni odbor Občine Lendava ugotovil oškodovanje občinskega proračuna. Znesek je vrtoglav.

Okostnjaki še kar padajo iz omar. Nadzorni odbor Občine Lendava je odgovoril na mnoga vprašanja, ki so se še vedno porajala okrog nakupa Krone, tik preden je bivši župan mag. Anton Balažek zaključil svoj županski mandat. Poročilo Nadzornega odbora skratka razkriva, da je občinski proračun Občine Lendava z nakupom Krone bil oškodovan za kar 100.000 evrov. Gre za denar davkoplačevalcev, Krona pa je tudi danes večino časa predvsem zaprta.
Nadzorni odbor je na svoji 14. seji, ki je bila na sporedu konec septembra sprejel končno poročilo o opravljenem nadzoru “Izvedba nakupa poslovnega objekta Krona.” Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Lendava in je hkrati informacija javnega značaja iz katerega smo črpali podatke za pripravo naslednjega članka. Predmet nadzora je bila namenskost porabe proračunskih sredstev. V dokumentu je nadzorni odbor poleg globokega oškodovanja občinskega proračuna ugotovil še negospodarno ravnanje, nenamensko porabo sredstev, … Za vse to pa je blagoslov (ne soglasno) dal takratni občinski svet Občine Lendava. Podlaga za opravljeni nadzor so pooblastila iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 43. člena Statuta občine Lendava, 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lendava in sklepa o izvedbi nadzora št.: 0032-0021/2020-3, ki je bil izdan že dne 27.05.2020.

Od začetka …

Krona je takrat bila že dlje časa zaprta, spremembe sicer ni niti sedaj, pred tem pa je bila v zasebni lasti. Sklep takratnega občinskega sveta za Načrt pridobivanja nepremičninskega premoženja za leto 2018 je bil sprejet dne 2.2.2018. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je zajemal tudi nakup poslovnega prostora Krona, kar je v dokumentaciji (Excelova datoteka) bilo zavedeno pod zaporedno številko 11 in sicer kot poslovni prostori v izmeri 150 m2 z ocenjeno vrednostjo 100 tisoč evrov. Načrt seveda ni vseboval podatkov o katastrski občini in številki stavbe, prav tako pa nikjer ni bilo podatka o verodostojnosti predvidenih sredstev 100 tisoč evrov, je najprej ugotovil Nadzorni odbor.

Podatki se razlikujejo

Cenilno poročilo podjetja IngDA d.o.o. z dne 22.5.2018 govori o indikacijski oceni vrednosti nepremičnine v višini 196.429,00 evrov v izmeri 256,00 m2 in sicer za nepremičnino 166-4411/2-1084-2, kar v naravi predstavlja prav Krono. Nadzorni odbor je ugotovil, da se odstopanja podatkov glede na Načrt pridobivanja nepremičninskega premoženja za leto 2018 in cenilnim zapisnikom bistveno razlikujejo glede površine kakor tudi vrednosti objekta. Če pogledamo nekoliko višje, je Nadzorni odbor ugotovil, da gre za poslovni prostori v izmeri 150 m2. Tukaj so najbrž bile mišljene pisarne, ki jih je v tistem času Občina najemala in so bile last DUTB, po stečaju mariborskega Stavbarja. Če smo natančni, je izmera slednjih po podatkih DUTB-ja bila 149,28m2. In še? V dokumentaciji je opaziti tudi, da je cenilec priložil od Slovenskega inštituta za revizijo potrdilo o opravljenih izpitih, ne pa tudi kopijo certifikata, kar je najpomembneje, Nadzorni odbor pa ne razpolaga z dokumentom, na osnovi katerega je bil izbran cenilec.

Znova brez katastrskih podatkov

Sklep občinskega sveta z dne 7.11.2018 pod točka 1. med drugim tudi soglaša z konkretizacijo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Načrta razvojnih programov 2018-2021. Sklep občinskega sveta sicer zopet navaja poslovni prostor v mestni hiši, brez katastrskih podatkov in brez cene nepremičnine. Jasno seveda je, da je povsod v dokumentih/sklepih  potrebno navesti katastrske in cenovne podatke.

Prenos lastništva bi moral biti izveden po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, torej po sodni poti in ne izvensodni

“Na prvi javni dražbi je lahko višina kupnine 70 odstotkov ocenjene vrednosti brez DDV, na drugem naroku 50 odstotkov ocenjene vrednosti in brez DDV, ali pa bi upnik predlagal tudi tretjo dražbo kjer bi lahko bila nakupna vrednost po ZIZ (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 50 odstotkov ocenjene vrednosti nepremičnine in brez DDV! Občina oziroma takratno vodstvo Občine, ki je odgovorno za ravnanje s proračunskimi sredstvi, je ravnala narobe, ko se je za nakup dogovarjala z lastnico, kar je v primeru zaznamovane izvršbe na nepremičnini neobičajno in v “favor” lastnika in ne proračuna Občine.

Splošna poslovna praksa in običaj namreč je, da se kupec v primeru zaznambe nepremičninske izvršbe v poslovnem prometu z nepremičninami poveže z največjim upnikom in se z njim dogovori za interes nakupa, ki po tem predlaga ponovno izvršbo na nepremičnino in se celoten prenos lastništva na kupca, v tem primeru Občino, izvede po Zakonu o izršbi in zavarovanju in v postopku pristojnega Okrajnega sodišča za izvršbo. 1. javna dražba je poteka po ocenjeni vrednosti, na katero se po navadi ne prijavi nihče, 2. dražba 50% vrednosti in tudi morebitna tretja, ki jo lahko predlaga upnik,” je ugotovil Nadzorni odbor.

Občina bi morala ravnati gospodarno z občinskim proračunom in nepremičnino z zaznambo izvršbe kupiti na dražbi v sodnem postopku. Zelo verjetno bi jo lahko kupila za 50% ocenjene vrednosti in brez DDV. Ocenjena vrednost je v času nakupa bila 192.414 evrov, torej bi Občina Krono lahko kupila za bistveno manjšo nakupno vrednost in brez DDV.

Takratno vodstvo Občine je z izvensodnim postopkom nakupa Krone s plačilom kupnine v višini po računu 191.040 evrov + DDV (42.028,80 evrov) občinski proračun in davkoplačevalski denar oškodovala za znesek najmanj DDV, to je 42.028,80 evrov, ki ga ob nakupu v sodnem postopku po ZIZ na dražbi ne bi bilo potrebno plačati in bi tudi kupnina lahko bila v skladu s sodno prakso in poslovnimi običaji nižja, nakup na drugi dražbi v višini do 50% ocenjene vrednosti, kar je bistveno manjša vrednost od vrednosti sedanjega nakupa, je še ugotovil Nadzorni odbor.

“Lahko sicer milejše računamo na dogovor z upnikom ki je želel tudi izvensodno 125.000 evrov za poplačilo svoje terjatve, da bi občina plačala 70% ocenjene vrednosti, kar je zelo verjetno in to je potem 134.689,80 evrov brez DDV. Upnik bi se zagotovo s tem zadovoljil, če se je izvensodno s 125.000 evri – gre za podjetje B2Kapital d.o.o., kot največji upnik in ne bi bilo potrebno plačati za nakup 233.068,80 evrov, kot sedaj izvensodno. Glede na navedeno je z nakupom Krone v izvensodnem postopku verjetno prišlo do oškodovanja občinskega proračuna za višino plačanega DDV 42.028,80 EUR in neto kupnine nad zneskom 70 odstotkov ocenjene nepremičnine v višini 57.724,20 evrov. Skupaj tako ocenjeno minimalno upoštevano oškodovanje občinskega proračuna na tem primeru znaša 99.753 EUR,” so zapisali pri Nadzornem odboru.

“Nadzorni odbor odgovornosti za nastalo oškodovanje občinskega proračuna imensko ne ugotavlja oz. ga določi takratnemu vodstvu občine skupaj z tedanjim županom na čelu”

Nadzorni odbor, kot so zapisali, odgovornosti za nastalo oškodovanje občinskega proračuna imensko ne ugotavlja oz. ga določi takratnemu vodstvu Občine skupaj s tedanjim županom na čelu, ki je postopek vodil in takratnemu občinskemu svetu ne transparentno predstavil dejstva in okoliščine v zvezi z nepremičnino. Zlasti dejstvo, da je na nepremičnino vpisana zaznamba nepremičninske izvršbe in nakup kljub temu izpeljala izvensodno s pogodbo v “favor” prodajalca.

“Navedeno dejstvo se izkazuje predvsem s tem, da je takratni župan z lastnoročnim podpisom in odgovornostjo na občinskem svetu dne 07.11.2018 dal sprejeti sklep (ki ga je podpisal), da se nakup predmetnih nepremičnin nakupi celo po nižji vrednosti od ocenjene, kar je seveda za nakup Krone najmanj zavajajoče, zlasti ob upoštevanju dejstva, če bi se postopek peljal po ZIZ – dražbi na sodišču in v skladu s poslovnim in običaji ter uzancami ter sodno prakso za nakup nepremičnin, pri katerih je vpisana zaznamba izvršbe,” so še zapisali.

Zdajšnja občinska uprava bo poročilo primorana predati organom pregona

“Nadzorni z ugotovitvijo odškodovanja proračuna aktualni občinski upravi nalaga vso odgovornost in odločitev za izvedbo ustreznih dejanj izhajajoč iz predmetnega oškodovanja občinskega proračuna in po posvetovanju s pravno službo, zunanjim odvetnikom in organi za pregon, ob skupni pozitivni odločitvi in temelju, terjatev potem ustrezno evidentira v poslovne knjige, ter jo pravočasno s procesnimi dejanji zaščiti pred morebitnim zastaranjem. Glede na pregledano dokumentacijo Nadzorni odbor smatra, da se je prodaja (sklepi občinskega sveta, ponudba, pogodba, plačilo, ZKI izpisek) namensko odvijala v mescu novembru 2018 z hitrimi pravnimi, pogodbenimi ter finančnimi postopki in to pred koncem mandata tedanjega župana.

Nadzorovani organ je na osnutek poročila podal mnenje, da je v zvezi z nakupom prostora Krone veliko nejasnosti in soglaša z osnutkom poročila. Nadzorni odbor predlaga, da v zastaralnem roku, od dneva nakupa treh let, sedanja Uprava občine zadevo preda ustreznim strokovnjakom/veščakom v revizijo/cenitve in da se nadalje po potrebi uvedejo postopki kaznivih dejanj v zvezi z oškodovanjem občinskega premoženja,” so zaključili.