Razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod Pince – Lendava

Od 21. januarja naprej bo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje ter v prostorih občine Lendava potekala razgrnitev projekta v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava.
Agencija Republike Slovenije za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Javnost ima v času javne razgrnitve, od 21. januarja 2019 do 25. februarja 2019, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, javna obravnava pa bo potekala 29. januarja 2019 s pričetkom ob 16.00 v veliki sejni sobi Občine Lendava.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija Republike Slovenije za okolje bodo v roku 60 dni po zaključku javne obravnave preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo občini.

Vlada je kot najustreznejšo potrdila rešitev, s katero se načrtuje prenosni plinovod, ki poteka od stične točke na slovensko madžarski meji do mejne merilno regulacijske postaje Pince, nato se usmeri proti zahodu in poteka po južni strani avtoceste A5 mimo naselja Petišovci do obstoječe merilno regulacijske postaje Lendava.

Po izvedeni javni razgrnitvi utemeljitve rešitve, ki je potekala od 22. 8. do 22. 9. 2016, pridobljenih prvih mnenjih nosilcev urejanja prostora in po pridobljeni pozitivni odločbi v postopku celovite presoje vplivov na okolje, sta koordinator in pobudnik v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) poslala predlog najustreznejše variante vladi v potrditev.

Vlada je v skladu ZUPUDPP potrdila predlog najustreznejše rešitve s sklepom ter ga bo poslala koordinatorju, pobudniku, investitorju in vsem nosilcem urejanja prostora iz sklepa o pripravi DPN. Koordinator objavi Sklep o potrditvi predloga najustreznejše rešitve na svojih spletnih straneh.

Nov plinovod bo umeščen ob obstoječem plinovodu

“Glede na prostorske omejitve in z namenom čim manjše porabe prostora je plinovod umeščen, kolikor je bilo to mogoče, ob že načrtovan prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo. Utemeljitev rešitve in z njo povezane prostorske ureditve so bile analizirane in presojane s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Načrtovana prostorska ureditev podpira načrtovani regionalni razvoj, zagotavlja racionalno rabo prostora, omogoča učinkovito razmeščanje dejavnosti, ohranja razvojne potenciale prostora in naselij, ne vpliva na razvoj obstoječih in načrtovanih dejavnosti, gospodarsko javno infrastrukturo in oskrbo prebivalcev, na vse segmente okolja ima nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov, leži na lahko dostopnem in reliefno nerazgibanem terenu, ki omogoča relativno nezahtevno gradnjo samega plinovoda, lokacije energetskih objektov so izbrane tako, da ne zahtevajo večjih posegov za njihovo opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo in je kot obravnavana investicija primerna za izvedbo,” so zapisali pri Vladi RS.

Celotni sistem bo sicer potekal od Madžarske do Kidričevega

Intekonekcija Madžarska – Slovenija v smeri Nagykanizsa -Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Ljutomer – Kidričevo bo povezala do sedaj nepovezana prenosna sistema Slovenije in Madžarske. Omogočila bo dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč in dostop madžarskih dobaviteljev do virov plina v Italiji in severnem Jadranu ter povečala zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom tako Slovenijo s smeri vzhodnih dobavnih virov, kot tudi Madžarsko z virov Italiji in severnem Jadranu.

Prenosni plinovod Madžarska – Slovenija bo potekal v dolžini 114 km, od katerih bo 72 km po slovenskem ozemlju. Planiran premer plinovodnih cevi je 500 mm, zagotovljena zmogljivost pa 38,1 GWh/dan.