Publicist in prevajalec, Peter Kuhar, župana opozarja na kršenje ustave in statuta občine

Peter Kuhar, publicist in prevajalec, sedaj začasno živeč na Češkem, je lendavskemu županu Balažku in občinskim svetnikom poslal pismo, v katerem jih opozarja na kršenje ustave, predpisov in občinskega statuta. Pismo smo prejeli tudi v naše uredništvo, nanj pa so nas opozorili tudi nekateri občinski svetniki.

Ker pismo ni stališče uredniške politike spletnega portala, pismo objavljamo v celoti takšno, kot smo ga prejeli:

“Opažam, da se pri vas dogaja čedalje pogostejše kršenje določil o dvojezičnosti. Z neupoštevanjem dvojezičnosti prireditelj oz. kdorkoli in kadarkoli izvaja državljansko, narodnostno, jezikovno in kulturno segregacijo določene skupine državljanov RS. Zato se na vas in na občinski svet obračam z javnimi vprašanji in odprtim pismom:

– Kakšen je odnos vašega županskega urada, občinskega sveta in vaš osebni odnos do doslednega uveljavljanja dvojezičnosti na ozemlju občine Lendava in do kršenja teh določil?
– Kaj boste ukrenili v primerih, ker in kadar do kršenja dvojezičnosti prihaja?
– Kaj boste ukrenili, da se bo vsaj v prihodnje dosledno in vedno upoštevala dvojezičnost na dvojezičnem območju občine Lendava?

Primere neupoštevanja dvojezičnosti je potrebno odkrivati, preučiti, ustrezno ukrepati in v prihodnje doseči, da se ne bo dogajala niti prikrita niti direktna narodnostna in jezikovna segregacija. Vsem tistim, ki bodisi slovenščine bodisi madžarščine ne obvladajo, nekateri prireditelji evidentno kratijo pravice do razumevanja in rabe slovenskega ali madžarskega jezika na dvojezičnem ozemlju RS.

Gre torej za bolj ali manj neposredno preprečevanje soudeležbe  in zapiranje vrat določeni skupini davkoplačevalcev, saj vsi kot državljani RS prispevamo k uveljavljanju zakonitih pravic vseh prebivalcev RS, tudi vaše občine, ne glede na narodnost. Torej prispevamo tudi k delovanju narodnostnih institucij Madžarov v RS, itd. Te pravice in dolžnosti so zapisane ne le v Ustavi RS, pač pa tudi v pripadajoči zakonodaji in ne nazadnje celo v Statutu občine Lendava (Številka: 032-0103/2010, Lendava, 24. december 2013). Pod citiranim Statutom v slovenskem jeziku ste podpisani vi, z veseljem opažam, da je funkcija navedena v obeh jezikih. In sicer takole:
mag. Anton BALAŽEK, Župan – Polgármester.

Naj vas spomnim samo na naslednji člen Statuta občine Lendava, ki določa uporabo obeh jezikov, uradnih na narodnostno mešanem območju:
72. člen – Na narodnostno mešanem območju se zbori občanov, javne manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve izvajajo v slovenskem in madžarskem jeziku.

Po tem členu možnost uporabe samo enega (madžarskega)  ali drugega (slovenskega) jezika ni dana ali predvidena. Enakopravnost obeh jezikov je določena vse od Ustave RS naprej.

Tokrat bi rad opozoril le na prireditve v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi,  konkretno na dogodek v petek, 21. oktobra 2016, ob 18. uri.
http://www1.kkl.si/kulturni-center/vsebina-spored/SI_spored.php

Sklicujem se na vabilo, ki se nanaša na spominsko svečanost ob 60. obletnici osvobodilnega boja in madžarske revolucije 1956, s koncertom glasbene skupine Misztrál iz Budimpešte.
Na prireditev vabita Generalni konzulat Madžarske in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Na koncu dvojezičnega vabila piše tudi:
A rendezvény magyar nyelven zajlik.
In: Prireditev bo potekala v madžarskem jeziku.

Skratka, napoved prireditve je resda objavljena v obeh jezikih, vendar na koncu brez pojasnila in morda opravičila,  zakaj da bo prireditev samo v madžarskem jeziku. Ne nazadnje je prireditev na dvojezičnem ozemlju RS, dogajanje na Madžarskem leta 1956 pa je imelo odmev tudi pri nas, v Sloveniji.

Sprašujem vas in občinski svet še naslednje:
1. Kako je možno, da je tako pomembna prireditev samo v enem jeziku?
2. Ali po vašem mnenju prireditelji – Generalni konzulat Madžarske in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ne nazadnje tudi Kulturni center Lendava – z neupoštevanjem slovenskega jezika ne kršijo po vrsti vseh pripadajočih in veljavnih predpisov o rabi jezikov na dvojezičnem ozemlju v RS, od Ustave RS do vključno Statuta občine Lendava?
3. Ali se vam ne zdi, da so s takim ravnanjem, kot je neupoštevanje dvojezičnosti,  kratene pravice določene skupine državljanov RS,  ne le tistih z lendavskega območja, kjer je dvojezičnost uzakonjena in v njej živijo državljani madžarske in slovenske narodnosti?

Res je, da se lahko na območju občine Lendava vsaj pričakuje, da državljani slovenske narodnosti vsaj razumejo madžarsko. Toda določila o dvojezičnosti nikakor ne prejudicirajo (ne zahtevajo) razumevanja hkrati obeh uradnih jezikov na splošno, bodisi slovenskega bodisi madžarskega jezika. Obvladanje obeh teh jezikov je nedvomna prednost, pa tudi pogoj za vse javne ustanove ter za vse osebe v javnih službah in funkcijah, da obvladajo in uporabljajo oba jezika, od česar izvira npr. tudi pravica do t.i. dvojezičnega dodatka.

Zagotovo so, menim, z neupoštevanjem dvojezičnosti kršene pravice tistih državljanov RS, ki živijo znotraj dvojezičnega območja, pa tudi pravice tistih zunaj njega, če so slovenske narodnosti, ne razumejo madžarsko in bi se radi udeleževali tudi prireditev, ki so namenjene predvsem madžarsko govorečim državljanom.

Ne sme se dogajati zapostavljanje prebivalcev v vaši občini, ne tistih, ki so madžarske narodnosti in ne tistih, ki niso madžarske narodnosti ali ne razumejo madžarsko ali slovensko v zadostni meri ali celo niso z dvojezičnega območja (in so slovenske narodnosti), pa bi si prireditve na dvojezičnem ozemlju radi ogledali.

Delovanje glasbene skupine Misztrál poznam in vem, da je njihov koncert navadno komentiran, se pravi voden, in to v madžarščini, zato zunaj Madžarske tudi prevajana v krajevni uradni jezik, ki je v Lendavi tudi slovenščina. Poleg tega predvidevam, da bo na slovesnosti kdo od visokih gostov spregovoril. Prepričan sem, da bi prireditev želeli obiskati tudi Slovenci, nevešči madžarščine, da o eventualnih predstavnikih kulturnega, političnega in javnega življenja ne govorim posebej.

Opravičujem se, ker sem v pričujočem dopisu uporabil samo slovenski jezik.

Pričakujem vaš odgovor. Prosim tudi, da me urad župana oz. pristojna služba obvesti o prejemu mojega odprtega pisma in vas lepo pozdravljam.

Peter Kuhar”

Za komentar smo zaprosili tudi Ferenca Horvátha, najvišjega predstavnika tukajšnjih Madžarov. Odgovor in komentar nam je obljubil v sredo.

 • Sašo

  Nič novega v Lendavi, da se diskriminira slovenski jezik, sploh kadar se gre za razne kulturne dogodke namenjene madžarski manjšini . Takrat načelo dvojezičnosti potihne, pa to traja že vrsto let, desetletja , pa ni nič sporno, ker se seveda gre za t.i. pozitivno diskriminacijo, ki pa je hočeš ali nočeš za nekoga na drugi strani, negativna .

 • leglo

  Tako je Sašo! Z veseljem pričakujem izjavi Horvátha in Balažeka. Me zanima, kaj bosta natrosila.

 • m…

  Jas ne vidim problema, seveda, na prireditvi je bilo povedano vse v obeh jezikih, umetniška dela pa se ne prevajajo, če pa bomo tako daleč prišli, pa bomo umetniške vrednosti zgubili obojestransko.
  Sicer pa:

  11. člen

  Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.
  64. člen
  (posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji)

  Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupnostima in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama. Država gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic.

  Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje.

  Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem zboru.

  Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti.

  Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti.

  • ena od tam

   ej ti m…, tebi nobena dvojezičnost ne pomaga, ker ne veš, da se piše JAZ, ne pa JAS…

 • Veliki

  Zanimivo, da na oni strani meje Slovenci nimajo takih privilegijev kot tukaj Mađoji.

 • s love nec

  Horvath bo nam v sredo vse razložil:
  Zakaj se niste naučili madžarsko v osnovni šoli?
  Zakaj ste živčni že od ene same madžarske besede?
  Kaj iščemo v Lendavi, če ne vemo madžarsko?
  Zakaj na šoli, občini, upravni enoti… delajo takšni, ki ne vejo madžarsko?
  Pa bo konec vprašanj…

 • leglo

  Ni danes sreda?

 • Pingback: Na pismo Petra Kuharja se je odzval Ferenc Horváth – Lendavainfo.com()