Prvo branje predlogov proračuna Občine Lendava za leti 2021 in 2022 sprejeto, zadolžili bi se skupno za okrog 6 milijonov

Občinski svetniki Občine Lendava so včeraj sprejeli predloge proračunov za leti 2021 in 2022 v prvem branju. Odloka o proračunu občine Lendava za leto 2021 in 2022 temeljita na izračunu primerne porabe za omenjeni leti, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2020, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2021 – 2024 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Proračuna, predvsem proračun za leto 2022, sta rekordna.
Postopek sprejemanja Proračuna se izvaja v skladu z navedenimi predpisi ter v skladu s Statutom občine in Poslovnikom občinskega sveta. V skladu s temi določili sta se včeraj na seji občinskega sveta Občine Lendava predstavila predloga Proračuna občine Lendava za leti 2021 – 2022, po predstavitvi pa se je opravila tako imenovana prva obravnava obeh predlaganih proračunov. Oba proračuna sta sicer bila v prvem branju sprejeta, kar pomeni, da sta dokumenta zrela za javno razpravo, kar se bo odvilo v začetku decembra.

“Letos smo prvič uvedli, da se predlogi proračuna obravnavajo na odborih še pred prvo obravnavo na občinskem svetu. Po prvi obravnavi na občinskem svetu se predlog Proračuna objavi na spletni strani občine, sledi analiza in usklajevanje prejetih predlogov pobud in sugestij. Proračun je potrebno sprejeti do konca meseca decembra, sicer mora župan izdati sklep o začasnem financiranju. Druga obravnava proračuna bo najkasneje do konca meseca decembra 2020,” so sporočili iz Občine Lendava.

Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2021 6.521.957 EUR. Povprečnina za leto 2021 znaša 628,20 EUR. Enako velja za leto 2022.

2021: Proračun težek nekaj čez 17 milijonov evrov, zadolževanje v višini 660.192 EUR

Na podlagi ocene realizacije proračuna za leto 2020 bodo znašala neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2020 1.534.415 EUR. Ta sredstva so vključili v proračun za leto 2021. V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna Občine Lendava v višini 17.404.402 EUR. Največji vir prihodkov proračuna je dohodnina, v višini 6.521.957 EUR (37,48 % vseh prihodkov).

Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 19.110.931 EUR, od tega tekoči odhodki 4.012.772 EUR oziroma 21,00 % proračuna in tekoči transferi 4.965.650 EUR oziroma 25,98 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna 10.132.510 EUR oziroma 53,02 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2021 znašal 1.706.530 EUR.

V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 660.192 EUR za investicije iz načrta razvojnih programov ter povratna sredstva države v višini 150.192 EUR za sofinanciranje investicij po 23. členi ZFO-1. V Računu financiranja planirajo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 351.100 EUR.

Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2021 zmanjšala za 1.397.438 EUR. Ob koncu leta 2021 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 136.977 EUR, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2021, ali jih vključijo v proračun občine Lendava za leto 2022.

2022: Proračun težek nekaj čez 37 milijonov evrov, zadolževanje za 5,17 milijona evrov, predvidena evropska sredstva

Na podlagi plana proračuna za leto 2021 bodo znašala neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2021 136.977 EUR. Ta sredstva so vključili v proračun za leto 2022. V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna Občine Lendava v višini 37.418.556 EUR. Največji vir prihodkov proračuna bodo, tako predvidevajo, sredstva sofinanciranja iz EU v višini 26.147.884 EUR (69,88 % vseh prihodkov), sledi dohodnina v višini 6.521.957 EUR (17,43 % vseh prihodkov).

Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 42.413.721 EUR, od tega tekoči odhodki 3.999.356 EUR oziroma 9,43 % proračuna in tekoči transferi 4.935.650 EUR oziroma 11,64 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna 33.478.715 EUR oziroma 78,93 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2022 predvideno znašal 4.995.165 EUR.

V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 5.177.400 EUR za investicije iz načrta razvojnih programov ter povratna sredstva države v višini 74.096 EUR za sofinanciranje investicij po 23. členi ZFO-1. V Računu financiranja planirajo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini  357.500 EUR

Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2022 zmanjšala za 101.169 EUR. Ob koncu leta 2022 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 35.808 EUR, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2022, ali jih vključijo v proračun občine Lendava za leto 2023.

V prvem branju sta sicer proračuna bila sprejeta z večino. Proti so bili le Rahela Hojnik Kelenc, Nataša Horvat, Dejan Süč in Stanko Gjerkeš. Vzdržan je bil Sven Sarjaš. Slednje je skrbelo predvsem previsoko nastavljen proračun, evropska sredstva, ki niso povsem zagotovljena, gradnja športne dvorane, ki je po njihovem mnenju nepotrebna, zelo malo finančnih sredstev za ureditev romskega naselja je zmotilo Natašo Horvat, Dejana Süča pa predvsem po njegovem mnenju visoko zadolževanje, potreba po dvorani in da ni namenjenih financ za študentsko delo. Dr. Mihael Kasaš, direktor občinske uprave nam je pojasnil da, kar se tega tiče, najbrž gre za lapsus.