Projekt Natura Mura: Pričeli so z obnovo gozdnih habitatov

Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja izjemno naravno in kulturno dediščino Pomurja, Slovenije in sveta. Reka, poplavni gozdovi, rečni rokavi, mrtvice in pestra kulturna krajina so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter zagotavljajo številne dobrine lokalnim prebivalcem. V projektu Natura Mura z ukrepi za doseganje ciljev Nature 2000 sodelujoči prispevajo k dobrobiti narave in ljudi. tokrat so pričeli z obnovo gozdnih habitatov ob reki.
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je vodilni partner projekta Natura Mura, v katerem bodo aktivnosti potekale na območju vseh občin, ki ležijo ob reki Muri. Projekt se je začel marca 2020 in se bo končal decembra 2023. Osrednji cilj projekta Natura Mura je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih okolij ob reki Muri, ki so varovani v okviru mreže Natura 2000. Revitalizacija območij narave je zasnovana tako, da bo poleg naravovarstvenih ciljev, kot so obnova rečnih rokavov, mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov, zasledovala tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico.

Že konec novembra so v Slovenskih državnih gozdovih d.o.o. na terenu pričeli izvajati prva dela v sklopu gozdarskih aktivnosti. Z jesensko sadnjo v letu 2021 in s spomladansko sadnjo v začetku leta 2022 bo skupno obnovljenih 26,81 ha gozda. Zunanji izvajalec je pričel s pripravo tal, sadnjo avtohtonih drevesnih vrst in zaščito sadik pred divjadjo. Izvedbo del na terenu izvajajo v skladu s strokovnimi izhodišči, ki so jih pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije.

V prvem sklopu bo obnovljenih 7,81 ha površin habitata mehkolesne loke – GHT 91E0* (Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja), kjer bodo nasade klonskih topolov ter površine, porasle z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami, nadomeščali z avtohtono drevesno sestavo. Na 5 ha površine bo obnovljen habitat trdolesne loke – GHT 91F0 (Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi), kjer bomo klonske topole nadomestili z avtohtonimi drevesnimi vrstami trdolesne loke, kot so hrast dob, beli gaber in divja češnja.

Na 10 ha pa bo obnovljen habitat srednjega detla v Črnem logu, kjer bodo na površini odmrlega gozda črne jelše osnovali mešani gozd hrasta doba, črne jelše, bele vrbe in črnega topola. Skupno bodo v prvem sklopu obnove zasadili 58.545 sadik hrasta doba, 13.000 sadik črne jelše, 11.485 sadik belega gabra, 11.370 sadik bele vrbe, 4.624 sadik črnega topola in 1.790 sadik divje češnje. Za zaščito sadik pred divjadjo bodo postavili 7.250 m zaščitnih ograj in 2.125 kom zaščitnih mrež.