Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti se v letu 2017 ni začel

Čeprav je Vlada Republike Slovenije s sklepom dne 29.6.2017 sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020, se ta v letu 2017 še ni začel izvajati. Sedaj bo potrebno spremeniti dinamiko izvajanja programa z zamikom aktivnosti v letošnje leto.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 29.6.2017 sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020. Ker se izvajanje programa v letu 2017 ni začelo, je potrebno spremeniti dinamiko izvajanja programa z zamikom aktivnosti, ki so bile predvidene za izvedbo v letu 2017, v leto 2018. O tem je bilo med drugim govora tudi na včerajšnji seji Vlade Republike Slovenije.

Poleg tega se v okviru Ukrepa 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, med prejemnike sredstev dodaja Zavod za kulturo madžarske narodnosti za etnografske in turistične vsebine.  Spremembe in dopolnitve programa je pripravila Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS), v sodelovanju s pristojno regionalno razvojno agencijo, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. PMSNS je program potrdila na seji  Sveta PMSNS dne 16. 11. 2017.

V skladu s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, se finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove madžarske avtohtone narodne skupnosti iz državnega proračuna dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone narodne skupnosti, ki ga za programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.

Cilji

Cilj programa je dvigniti območje, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti, z razvojno nazadujočega položaja na višjo raven, kar bo vključevalo razvoj že obstoječih in novo nastalih podjetij, vzpostavitev nove in posodobitev obstoječe gospodarske infrastrukture in povečanje privlačnosti območja. To bo posledično pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest in znižanju stopnje brezposelnosti.

Vrednost programa 2,100.000 evrov

Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo PP 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Razpoložljiva proračunska sredstva za leto 2017 so znašala 350.000 evrov. Enak znesek je zagotovljen v proračunu za leto 2018. Za naslednja leta se v okviru Programa pričakuje podvojen znesek – po 700.000 evrov za posamezno leto. Vrednost programa za obdobje od 2017 do 2020 tako znaša 2,100.000 evrov.