Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti se v letu 2017 ni začel

Čeprav je Vlada Republike Slovenije s sklepom dne 29.6.2017 sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020, se ta v letu 2017 še ni začel izvajati. Sedaj bo potrebno spremeniti dinamiko izvajanja programa z zamikom aktivnosti v letošnje leto.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 29.6.2017 sprejela Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020. Ker se izvajanje programa v letu 2017 ni začelo, je potrebno spremeniti dinamiko izvajanja programa z zamikom aktivnosti, ki so bile predvidene za izvedbo v letu 2017, v leto 2018. O tem je bilo med drugim govora tudi na včerajšnji seji Vlade Republike Slovenije.

Poleg tega se v okviru Ukrepa 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, med prejemnike sredstev dodaja Zavod za kulturo madžarske narodnosti za etnografske in turistične vsebine.  Spremembe in dopolnitve programa je pripravila Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS), v sodelovanju s pristojno regionalno razvojno agencijo, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. PMSNS je program potrdila na seji  Sveta PMSNS dne 16. 11. 2017.

V skladu s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, se finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove madžarske avtohtone narodne skupnosti iz državnega proračuna dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone narodne skupnosti, ki ga za programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.

Cilji

Cilj programa je dvigniti območje, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti, z razvojno nazadujočega položaja na višjo raven, kar bo vključevalo razvoj že obstoječih in novo nastalih podjetij, vzpostavitev nove in posodobitev obstoječe gospodarske infrastrukture in povečanje privlačnosti območja. To bo posledično pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest in znižanju stopnje brezposelnosti.

Vrednost programa 2,100.000 evrov

Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo PP 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Razpoložljiva proračunska sredstva za leto 2017 so znašala 350.000 evrov. Enak znesek je zagotovljen v proračunu za leto 2018. Za naslednja leta se v okviru Programa pričakuje podvojen znesek – po 700.000 evrov za posamezno leto. Vrednost programa za obdobje od 2017 do 2020 tako znaša 2,100.000 evrov.

 • joze

  KOBILJE, G PETROVCI, ITD, KJER NISMO IZDAJALCI SLOVENSTVA PA NE DOBIMO,, ŠE VEČ KRALO JEMALO SE NAM BO.

  PA TEGA SVET NE POMNI.

  • Kralj

   dobro si?

   • joze

    UČITELSKI TOVARIŠ- stanovsko glasilo
    Skrij — uploads.disquscdn.com

    nekaj sekund nazaj
    Madžarizacija v nekdanji Ogrski
    V Novem Sadu je izšla lansko leto doku-
    mentirana razprava privatnega docenta beo-
    grajske univerze dr. Dimitrija Kriloviča »Po-
    madarivanje u bivšoj Ugarskoj«.
    V tej knjigi razpravlja pisec predvsem o
    predvojni madjarski prosvetni politiki. Zato
    je ta publikacija važen in temeljit doprinos
    k zgodovini jugoslovanskega šolstva.
    V svoji študiji upošteva pisec sicer samo
    Vojvodino, a iz razprave se da sklepati tudi
    o predvojnem šolskem položaju v našem
    Prekmurju. Prav bi bilo, da bi tudi mi Sloven-
    ci imeli obdelano to stran zgodovine našega
    šolstva bodisi v bivši Avstro­Ogrski, kakor
    tudi v sedanji Avstriji in Italiji.
    Prav tako kot Nemci v Avstriji, so bili
    tudi Madjari na Ogrskem v razmerju z osta-
    limi narodnostmi v manjšini. Zato pa so na
    vse mogoče načine poskušali pomadžariti na-
    rodne »manjšine«. V koliko se jim je to po-
    srečilo, vsaj na papirju in v statistiki, kažejo
    sledeče številke. Leta 1787. so našteli na
    2,322.000 Madžarov, 5,681.000 pripadnikov ne-
    madžarskih narodov. Isto razmerje, 30% pro-
    ti 70%, se je ugotovilo še leta 1809., ko so
    našteli okrog 3 milijone Madžarov in 7 mili-
    jonov Nemadžarov. — Pri štetju 1869. pa so
    Madžari upoštevali le vero, ne pa narodnosti
    in materinskega jezika. Leta 1900. so se čutili
    dovolj močne, da pridejo zopet tudi z narod-
    nostjo na dan. Rezultat ljudskega štetja je
    izkazal 8,92 milijona Madžarov (t. j . 51,4%)
    in le 8,100.000 (t. j . 48,6%) Nemadžarov. Le-
    ta 1910. se je razmerje še bolj izboljšalo v
    prid Madžarov z 9,944.628 (54,5%) pripadniki
    vladajočega naroda in 8,319.905 (45,5%) pri-
    padniki »manjšin«.
    Madžari pa se niso zadovoljevali le s po-
    tvarjanjem ljudskega štetja, temveč so sku­
    šali tudi v resnici pomadžariti nemadžarskenarode. Danes pa vpijejo v svoji revizioni-
    stični propagandi, da se pred vojno na Ma-
    džarskem ni godila manjšinam nikaka kri-
    vica. V neki vlogi madžarske vlade na Dru­
    štvo narodov pišejo sledeče: »Do izpremembe
    suverenitete je imela srbska’narodna manj­
    šina pravico, da ustanavlja osnovne in višje
    šole kolikor jih je hotela, da določa učni na­
    črt v lastnem delokrogu in da zaposli učitelje
    v sorazmerju svojih potreb in proračunske
    možnosti celo brez predhodnega odobrenja
    madžarske politične oblasti. Take so bile pra-
    vice, ki jih je napadani in obtoževani ma-
    džarski režim priznaval do konca svetovne
    vojne srbski manjšini, četudi ni takrat niti
    eden mednarodni dogovor nalagal kake ob-
    veze za liberalno šolsko politiko zasnovano
    na spoštovanju, toleranci in človečanskem
    pravu.«
    Še leta 1914. pa je Artur Benis napisal
    v reviji »Magvar Poedagogia«, da so se vse
    ogrske vlade zavedale, da šola nima samo
    cilja širjenja kulture, temveč tudi širjenje
    madžarskega duha in jezika med manjšinami.
    Isto je priznalo službeno glasilo ministrstva
    prosvete »Neptanitok Lapja«, ki je pisalo, da
    je cilj Aponijevega šolskega zakona »poleg
    temeljitega učenja madžarskega jezika tudi
    pomadžarjenje na miren način«.
    Ta svoj cilj so utemeljevali na enak na­
    čin, kot utemeljujejo danes svojo raznarodo-
    valno šolsko politiko oni, ki vsiljujejo delu
    našega naroda svojo dvatisočletno kulturo.
    »Pester Loyd« je napisal: »Srbi in Romuni ne
    bi utrpeli nobene škode, če bi se iz svoje
    nižje kulture pretopili v višji kulturni organi-
    zem,^ da bi torej zamenjali svojo kulturo za
    madžarsko.« — Pravi vzrok pa je izdal po-
    slanec Bela Griinwald(!) v članku objavljenem
    v istem listu, namreč, da se Madžari morajo
    posluževati asimilacije, če hočejo živeti. Ma-
    džarizacija je najvišja naloga šole. Osnovna
    šola jo mora izvrševati, kakor jo že izvršuje
    srednja, ki je kot velik stroj: na eni strani
    vstopa na stotine slovaške dece — na drugi
    strani izležejo otroci kot popolni Madžari.
    Le tako je bilo mogoče, da je poleg »či-
    stokrvnega« Madžara Griinwalda nosila ne-
    madžarska imena tudi večina uradnikov, če-
    tudi je bilo leta 1900. med uradništvom le
    7,64% nemadžarov. Leta 1902. je ugotovilo
    že omenjeno glasilo prosvetnega ministrstva
    »Neptanitok Lapja«, da je med državnim uči-
    teljstvom 61,8% takih, ki nosijo tuje priimke
    in nato pristavlja: »Vsi ti učitelji bi mogli
    dobiti mesta v Berlinu, Pragi, v Bukarešti,
    kakor tudi v Beogradu ali Moskvi, ne da bi
    s svojim imenom disharmonirali v novi oko-
    lici. Ta stvar je tako žalostna, da ni potrebno
    o njej obširneje razpravljati.« — Seveda je
    bilo ustanovljeno posebno društvo za madža-
    rizacijo imen. Kot izgleda, pa društvo ni do-
    seglo povsem svojega namena. Še nedavno
    smo čitali v dnevnem časopisju, da je debre-
    cinska velikožupanska zbornica sprejela
    sklep, da se madžarizacija imen izvede do
    konca. Zadevna resolucija pravi med drugim:
    »V zadnjih dveh letih je bilo pomadžarjeno
    170.000 imen, ali to ne zadostuje, kajti nema-
    džarskih imen je še 2,200.000. Inozemstvo si-
    cer obsoja to početje, ali nam ne preostaja
    drugega, ako hočemo z vsem poudarkom de-
    lovati za vrnitev odtrganih delov domovine.«
    V budimpeštanski zbornici pa je posla-
    nec Maday vložil predlog, da se madžarizacija
    imen uzakoni.
    Prave trdnjave srbstva v Vojvodini so
    bile pravoslavne verske šole. Tega so se
    Madžari v polni meri zavedali, zato je njihov
    boj veljal predvsem tem šolam, hoteč jih na-
    domestiti z občinskimi oziroma državnimi, ki
    so služile pomadžarjevanju.
    V zatiranju verskega šolstva se je ma-
    džarska vlada opirala na § 15. zakona iz le-
    ta 1868., ki pravi, da oblast po

    NADALJAVANJE- madžarizacije …ogarskeogarske

    5. Predpisani so učni načrti, urnik in po-
    možna sredstva.
    Tem pogojem sicer ni mogoče očitati, da
    bi bili strogi, a v praksi, ko je šlo za uniče-
    vanje manjšinskega šolstva, so se te določbe
    mnogokrat zlorabljale. Nadaljnji paragrafi so
    določali, da morajo veroizpovedne občine
    pirebitek dohodkov svojih šol izročiti za vzdr­
    ževanje občinskih šol. Nasprotno niso dobile
    verske šole iz občinskega šolskega fonda, ki
    se je moral po zakonu ustanoviti, nikakih pod-
    por, četudi so se v fond stekala vplačila pra-
    voslavnih občanov. Srbi so seveda z velikimi
    žrtvami branili svoje versko šolstvo. Svetozar
    Miletič, vojvodinski poslanec v ogrski na-
    rodni skupščini je izjavil Kalmanu Tisi: »Do
    sedaj so bile verske šole pravoslavnim Romu-
    nom in Srbom obramba proti katolicizmu, a
    sedaj in vse dotlej, dokler bo vlada in ta
    skupščina delala na pomadžarjevanju, smo
    dolžni smatrati verske šole za branik proti
    potujčevanju. Zato hočemo žrtvovati še zad-
    nji krajcar, da se občinske šole, kot sredstva
    pomadžarjevanja pri nas ne bodo ustanav-
    ljale.«
    Z zakonom iz leta 1879. je bil madžarski
    jezik uveden v vse, tudi verske šole, kot
    predmet. Uvedba tega zakona je bila uteme-
    ljena z državno idejo.
    Ali to ni zadostovalo ker je šlo pomadžar-
    jenje prepočasi od rok. Saj so našteli 1. 1900.
    40% prebivalcev Ogrske, ki niso obvladali
    »državnega« jezika. Narodne manjšine so
    imele 3343 šole in v 1340 teh šol je bilo ugo-
    tovljeno, da učenje madžarskega jezika nima
    nikakega uspeha.
    Zato je prosvetni minister Wlassics (Vla­
    šie!) v proračunski debati 1902. obetal, da bo
    stvoril tak sistem, da bo otrok od 3. do 20.
    leta pod vplivom madžarščine. Med drugim je
    izjavil: »V svojem delokrogu služim poma-
    džarjenju in svoji domovini, a obenem tudi
    koristi prebivalstva nemadžarskega materin-
    skega jezika. Smatram, da bo ta država nro-
    cvitala in bila srečna, ko bo v njej vladalo
    madžarsko pleme in bo zagotovljena kulturi
    tega plemena prednost.«
    Tudi vsi naslednji prosvetni ministri^ so
    svojo šolsko politiko utemeljevali z višjo,
    tisočletno madžarsko kulturo in z izjavami,
    da znanje madžarščine odpre pripadnikom
    »manjšin« vrata v vse državne službe.
    V letih 1904. in 1905. sta predložila mini-
    stra Berzevici oziroma Lukač (!) zakonska
    predloga za novi šolski zakon. Lukačev pred-
    log je določal, da se mora mladina v nema-
    džarskih šolah naučiti madžarščine, da DO
    znala dobro govoriti, citati, pisati in rao pa določa, da se mora zgodovina, zemlje-
    pis in državoznanstvo učiti v madžarščini.
    Končno obliko pa je zadobilo to strem-
    ljenje po razširitvi madžarščine v Aponije-
    vem šolskem zakonu sprejetem leta 1907. Po
    tem zakonu so bili učitelji dolžni, da pri ne-
    madžarskih učencih stvorijo zavest o pripad-
    nosti k madžarskemu narodu. Ta nemogoča
    logika je zadobila zakonsko obliko v § 17., ki
    se glasi:
    »Vsaka šola in vsak učitelj neglede na
    značaj šole in na to da­li uživa državno po-
    moč ali ne, so dolžni, da razvijajo in krepijo
    v dečji duši ljubezen do madžarske domo-
    vine in zavest o pripadnosti k madžarskemu
    narodu. To stremljenje mora dobiti izraza v
    celokupnem pouku.«
    V § 19. istega zakona se določa, da se
    mora v nemadžarskih šolah (neglede na to
    ali uživajo državno podporo ali ne) učiti to-
    liko madžarščine, da je vsak nemadžarski
    učenec po dovršitvi četrtega razreda zmožen
    razumljivo izražati se v besedi in pisavi v
    madžarskem jeziku.
    Upravičeno je vzkliknil srbski poslanec
    Jasa Tomič: »Kar se zahteva od nemadžarske
    dece, bi se doseglo le, če bi novi šolski zakon
    dal deci drugo pamet!«
    Jasno je, da se je mogla doseči vsaj de-
    loma izvršitev § 19. le tedaj, če se je popol-
    noma zanemaril pouk v materinščini. Razum-
    ljivo je, da so vojvodinski Srbi enodušno
    vstali proti temu zakonu. Aponv pa je šel še
    korak dalje. V šolskem letu 19O9./10. je sto-
    pil v veljavo učni načrt izdan 1908. na pod-
    lagi zgoraj citiranega zakona. Po tem načrtu
    so se morali poučevati v madžarščini ti­le
    predmeti: nazorni nauk, zgodovina, zemlje-
    pis, državoznanstvo, razgovori iz higiene in
    prirodopisa in računstvo. To je z eno besedo
    popolno pomadžarjenje šole, kajti predpisano
    je bilo, da se tudi pri učenju dečjih iger, roč­
    nih veščin in vojne komande uporablja ma-
    džarščina.
    To je pomenilo konec manjšinskega šol-
    stva. Materinščina učencev je bila strogo pre-
    ganjana, saj so po šolah zaprisegah 6—8 letne
    otroke, da ne bodo govorili drugače kot ma-
    džarski in znane so nam iz našega Prekmurja
    zapovedi: »Nem szabad vendul beszelni!«
    (Ni dovoljeno govoriti slovenski!) in »Tiltva
    van szlovenil beszelni!« (Prepovedano je govo-
    riti slovenski!). V aktih šolskih nadzornikov
    se predlogi nikoli ne utemeljujejo s pedago­
    škimi — vzgojnimi interesi, temveč dosledno
    z madžarsko državno idejo. V arhivih v No-
    vem Sadu je mnogo takih aktov. Naj citiram
    le poročilo nadzornika iz Velikega Bečkereka,
    ki zahteva otvoritev madžarske šole v Srpski
    Crnji, kjer je bilo tedaj 506 srbskih otrok in
    dva madžarska. Utemeljitev predloga: »važni
    državni razlogi«.
    Prav tako je bilo leta 1901. »v interesu
    madžarskega narodnega edinstva« zabranjena
    otvoritev nove verske dekliške osnovne šole
    v Pančevu. Tako je bilo mogoče, da se je
    slika šolstva v Vojvodini v par desetletjih
    izpremenila popolnoma. V tamiški županiji
    na primer je bilo še 1870. izmed 177 šol le 11
    madžarskih. Ostale šole so bile srbske, nem­
    ške in romunske. Leta 1910. pa je število ma-
    držarskih šol narastlo na 153, nemadžarskih
    pa na 190.
    V šolskem letu 1911./12. so imeli Madžari
    v tej županiji že 188 šol, medtem ko je šte-
    vilo manjšinskih šol padlo na 163, t. j . na tri
    manj kot leta 1870.
    V Vršcu je bilo leta 1870. osem nema-
    džarskih osnovnih šol. Po 40. letih so vse
    šole brez izjeme v Vršcu bile madžarske.
    Kirilovičeva razprava navaja še več takih
    aktov iz novosadskega arhiva.
    Že minister Wlassics je izjavil, da bo
    stvori! sistem, ki bo že triletnega otroka spra-
    vil pod vpliv madžarščine. To obljubo pa je
    izvršil leta 1913. minister prosvete Bela Jan-
    kovicsO), ki je izdal zakon o zabaviščih. § 16.
    tega zakona je točna kopija § 17. iz Aponije-
    vega šolskega zakona. In zopet dobimo v no­vosadskem državnem arhivu dovolj dokazov,
    da je bil otroški vrtec v službi madžarizacije.
    V teh uradnih aktih niso Madžari skrivali
    svojih namenov. Tako n. pr. predlaga šolski
    nadzornik bačke županije ustanovitev štirih
    otroških vrtcev v Somboru v svrho »poma-
    džarjenja srbskopravoslavne dece«.
    Vršački šolski nadzornik je predlagal le-
    ta 1910. ustanovitev madžarskega otroškega
    vrtca v Bavaništu in je svoj predlog uteme-
    ljil takole: »… da bi se v tej občini, ki šteje
    7000 Srbov najtemeljitejše razširil madžarski
    jezik, da bi se tako lažje ukinilo srbsko ver-
    sko zabavišče.«
    Četudi je obiskovanje otroškega vrtca ne-
    obvezno, so madžarske oblasti na najrazlič­
    nejše načine prisilile nemadžarsko decp, da
    se je vpisala v zabavišče. Tako se je zgodilo
    na Slovaškem, da so celo orožniki lovili po
    hišah otroke in jih gnali v otroški vrtec.
    Zato je novosadska »Zastava« upravičeno
    napisala: »Do sedaj smo čuvali svojo deco
    pred cigani, a odslej jo moramo čuvati tudi
    pred oblastmi.«
    Da so bile tudi srednje šole »stroj za iz-
    delovanje Madžarov« (kot je to imenitno
    pogodil zgoraj citirani »Madžar« Griinwald),
    je povsem jasno iz izjave nekega madžarskega
    profesorja, ki je izjavil, da v teh krajih (v
    Vojvodini) ni naloga profesorjev, da preda-
    vajo latinščino in matematiko, temveč, da se
    z zbranimi silami borijo proti narodnostim.
    Take so metode »kulturnih« narodov.
    Mi Balkanci smo s svojo slovansko široko-
    grudnostjo in filozofskim človečanstvom pra-
    vičnejši in kljub balkanstvu — kulturnejši.
    .*’. i«­­
    ~^–j ‘ J s«- . tna. V; . i “SJA Z? t.
    disyS rs ”
    DRUGA PLAT- AUTOHTONIH MADŽAROV.

    TAKO SO NASTALE LAŽNE MANJŠINE, IN MADŽARSKA BREZ MADŽARSKEGA NARODA.

    ZAPISANO PO EU NAČELIH.

    JOŽE SUKIČ

    • Kralj

     JOSIP SUKIĆ

    • m…

     Bolan si, pojdi se zdravit!

     • joze

      Kopirano zaradi nezakonitenega brisanja, kršenja svoboda komentiranja na spletu, ob izbrisu pripravljeno za policijo in tožilstvo.
      Zapisano po EU