Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020: Vlada se je seznanila s poročilom

Vlada se je na minuli, 65. redni seji seznanila s Končnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020.
Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 je bil s strani vlade potrjen 29. junija 2017, njegove spremembe pa 18. januarja 2018 in 9. maja 2019. Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, z vidika ustvarjanja novih delovnih mest in ohranjanja že obstoječih, vzpostavitve nove infrastrukture in posodobitve obstoječe, ter povečanje privlačnosti območja. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Ukrepi programa, ki so se izvajali v obdobju 2017–2020, so spodbujali naložbe v gospodarstvu ter turistične dejavnosti in produkte, kot tudi promovirali programsko območje in zagotavljali podporo pri izvajanju programa.

Sredstva za program so bila zagotovljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 2,1 milijona evrov. Od odobrenih 2,1 milijona evrov so bila finančna sredstva porabljena v višini 2.095.820,12 evrov, kar predstavlja 99,80 odstotkov.

Na podlagi 5. točke programa, ki zadeva pripravo, izvajanje, spremljanje in vrednotenje programa, je s strani Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravljeno Končno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, s katerim se je seznanila vlada.