Prodaja term Lendava se naposled le zaključuje: Koncesija za rabo termalne vode že prenesena

Prodaja Term Lendava se, kot kaže, tokrat res zaključuje. Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava prenese s koncesionarja, družbe Sava Turizem d. d. na novega koncesionarja, družbo Terme Lendava, turizem in gostinstvo d.o.o. Pogodba bo sklenjena za obdobje 30 let.
Ker je bilo v predhodnem postopku ugotovljeno, da družba Terme Lendava d.o.o. izpolnjuje vse pogoje in merila, predpisana za prenos koncesije, je vlada izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava prenese na novega koncesionarja, družbo Terme Lendava d.o.o. Za podpis koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem je vlada pooblastila Simona Zajca, ministra za okolje in prostor.

Koncesionar, družba Sava Turizem d. d. je ustanovil družbo Terme Lendava, turizem in gostinstvo, d.o.o., Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava (v nadaljnjem besedilu: Terme Lendava, d.o.o.), na katero je na podlagi Notarskega zapisa pogodbe o delitvi (izčlenitvi) premoženja in prevzemu ter Sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 6.3.2019, s katerim je bila izčlenitev vpisana v sodni register, prenesel vse premoženje na lokaciji Terme Lendava, ki je bilo v lasti družbe Sava Turizem d.d. 

Družba Terme Lendava, d.o.o. je 21.3.2019 na Direkcijo RS za vode vložila zahtevo za prenos koncesije za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt 74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava in predložila dokumentacijo glede izpolnjevanja pogojev za prenos koncesije. K pobudi je bila predložena Notarska listina o prenosu – izčlenitvi premoženja, dva sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani o izčlenitvi in prevzemu premoženja in soglasje družbe Sava turizem d.d. glede prenosa vodne pravice na prevzemno družbo Terme Lendava d.o.o. Direkcija je pobudo dne 25.3.2019 odstopila na Ministrstvo za okolje in prostor.