Prodaja Term Lendava: Postopek glede koncesije za rabo termalne vode še ni zaključen, tudi zaradi napačne parcelne številke na kateri je najpomembnejša vrtina

Terme Lendava je Sava Turizem junija lani prodala madžarskemu državnemu skladu Comitatus-Energia, vendar ta še vedno ni novi lastnik. Za to so izpolnjeni skoraj vsi pogoji, izčlenitev lendavske destinacije v novoustanovljeno podjetje, prezaposlenih je bilo tja tudi že 74 delavcev, pa tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence prodaji ni nasprotovala. Zadnji pogoj, postopek glede koncesije za rabo termalne vode, se bo sicer še nekoliko zavlekel.
Posel, prodaja lendavskih term madžarskemu državnemu skladu Comitatus-energia, bo lahko dokončan šele, ko bo ko bo izveden prenos koncesije za izkoriščanje termalne vode s sedanjega na novega koncesionarja. Postopki glede koncesije za rabo termalne vode pa, kot kaže, ne bodo zaključeni v roku, kot je ta bil sprva določen, saj so se pojavile težave s parcelnimi številkami. Postopki na pristojnem ministrstvu so se tako podvojili, podaljšal pa se je tudi čas.

Ministrstvo za okolje in prostor je pobudo za prenos koncesije za izrabo termalne vode za Terme Lendava prejelo 22. marca, a je slednjo hkrati v postopku ugotovilo, da je pri eni izmed treh vrtin, ki oskrbujejo Terme Lendava s termalno vodo prišlo do manjše težave in sicer do neujemanja številke parcele, na kateri je za termalno kopališče najpomembnejša vrtina z oznako Lg-1g/97. Parcelna številka omenjene vrtine je namesto s številko 1034/3, označena s številko 1034/2.

V preteklosti so za termalno kopališče opravljali geodetske izmere z namenom združevanja nekaterih parcel, na katerih stoji apartmajsko naselje Lipov gaj, a do dejanske združitve parcel, zaradi različnih obremenitev, ki so bile vpisane pri posameznih parcelah, naposled ni prišlo. Ko so zastavne pravice po nekem času bile umaknjene, so postopek lahko pripeljali do konca, a je bom tem prišlo tudi do vpisa nove parcelne številke za parcelo, na kateri je, kot rečeno, tudi termalna vrtina.

Pristojni so tako tekom postopka podelitve koncesije ugotovili neujemanje dejanske parcelne številke z navedeno v aktu o koncesiji, kar v praksi pomeni, da bo to sedaj potrebno urediti. Šele po tistem pa bo lahko postopek, ki ga na MOP peljejo glede koncesije, šel naprej. Takrat bo potrebno dobiti še predhodni sklep vlade o izdaji nove odločbe.