Prodaja Term Lendava: Postopek glede koncesije za rabo termalne vode se lahko nadaljuje

Posel, prodaja lendavskih term madžarskemu državnemu skladu Comitatus-energia, bo lahko dokončan šele, ko bo izveden prenos koncesije za izkoriščanje termalne vode s sedanjega na novega koncesionarja. To se do sedaj ni moglo zgoditi, zaradi napačne parcelne številke. Spremembe je Vlada RS na svoji minuli 40. redni seji sprejela.
Ministrstvo za okolje in prostor je pobudo za prenos koncesije za izrabo termalne vode za Terme Lendava prejelo 22. marca, a je slednjo hkrati v postopku ugotovilo, da je pri eni izmed treh vrtin, ki oskrbujejo Terme Lendava s termalno vodo prišlo do manjše težave in sicer do neujemanja številke parcele, na kateri je za termalno kopališče najpomembnejša vrtina z oznako Lg-1g/97. Parcelna številka omenjene vrtine je namesto s številko 1034/3, označena s številko 1034/2.

Pristojni so tako tekom postopka podelitve koncesije ugotovili neujemanje dejanske parcelne številke z navedeno v aktu o koncesiji, šele po ureditvi pa se postopek lahko nadaljuje. “V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava, se v 1. členu v prvem odstavku v prvi alineji besedilo ´ID-znak 166-1034/2-0´ nadomesti z besedilom ´ID znak 166-1034/3-0´,” je sedaj zapisano v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakaj nepravilna označba?

V preteklosti so za termalno kopališče opravljali geodetske izmere z namenom združevanja nekaterih parcel, na katerih stoji apartmajsko naselje Lipov gaj, a do dejanske združitve parcel, zaradi različnih obremenitev, ki so bile vpisane pri posameznih parcelah, naposled ni prišlo. Ko so zastavne pravice po nekem času bile umaknjene, so postopek lahko pripeljali do konca, a je bom tem prišlo tudi do vpisa nove parcelne številke za parcelo, na kateri je, kot rečeno, tudi termalna vrtina.