Prizidek k DOŠ I Lendava: Država bo primaknila večino sredstev

Aktivnosti za gradnjo novega prizidka k DOŠ I Lendava so se pričele v začetku minulega februarja. Občina Lendava se je med drugim tudi prijavila na razpis za sofinanciranje gradnje s strani države in v minulih dneh prejela pozitiven odgovor. Država bo projekt financirala v veliki večini in bo zanj namenila 1.281.172 evrov.
Na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024, je Občina Lendava oddala formalno popolno vlogo za investicijo v gradnjo prizidka k Dvojezični osnovni šoli I. Lendava. Projekt Občine Lendava je na osnovi preliminarnega prioritetnega vrstnega reda bil že takrat uvrščen med potencialne prejemnike sofinancerskih sredstev ministrstva. Občina je bila pozvana k predložitvi projektne in investicijske dokumentcije. Predloženo dokumentacijo je ministrstvo strokovno pregledalo in preverilo skladnost s podatki, ki jih je občina vpisala v prijavnem obrazcu.

Izvajalec že izbran

Predmet javnega naročila, ki je bila gradnja dozidave – prizidka k Dvojezični osnovni šoli I Lendava, kot podaljšek severozahodnega trakta obstoječe stavbe šole na naslovu Krajčeva 44, Lendava. Na Občino Lendava je tako do 24.2.2021 prispelo šest ponudb Najugodnejša je bila ponudba podjetja. Dema plus, inženiring d.o.o. iz Ljubljane. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po odobritvi investicije s strani ministrstva, kar pomeni zelo kmalu.

Predviden projekt dozidave bo pravokoten, dimenzij 19 x 19,70m, imel bo dve nadstropji ter mansardo. Objekt bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam, saj bo zanje dostop do višjih etaž urejen s pomočjo dvigala. Pritličje bo sestavljalo veliko in malo dvorano, sanitarije, avlo s stopniščem in elektro ter stroji prostor. Prvo nadstropje bodo sestavljale štiri učilnice, sanitarije ter hodnik, mansarda pa bo namenjena štirim kabinetom, prostoru za druženje, čajna kuhinja, prostor za čistila, sanitarije, prostor za strojne naprave ter sanitarije. Objekt je primarno namenjen šoli, sekundarno pa tudi javnim dogodkom.

Glede na število novorojenih se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo, čemur obstoječi osrednji objekt osnovne šole na Kranjčevi 44 ne bo mogel zadostiti s prostorskega vidika. Zato se predvideva dozidava prizidka k objektu. Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo zagotovilo kar 2/3 sredstev. Kot posebnost velja omeniti, da je prizidek projektiran tako, da bo imel samostojen vhod in samostojne priključke, kar pomeni, da bo lahko funkcioniral samostojno tudi za druge potrebe.