Prihodnje leto bo na lendavski Občini nekoliko več zaposlenih, v letu 2021 pa predvidoma znova manj

Občina Lendava je na minulem zasedanju občinskega sveta predstavila kadrovski načrt občinske uprave Občine Lendava. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let. V kadrovskem načrtu se navede število zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.
Letošnje leto

Na dan 15.11.2019 je bilo v občinski upravi Občine Lendava 38 zaposlenih, od tega 1 funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo in 37 javnih uslužbencev za nedoločen čas s tem, da 4 javni uslužbenci opravljajo delo v krajšem delovnem času (3 javni uslužbenci 4 ure dnevno, 1 javna uslužbenka 6 ur dnevno). Na podlagi veljavnega Odloka o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Lendava je občinska uprava Občine Lendava organizirana po notranjih organizacijskih enotah.

Na podlagi veljavne zakonodaje občina lahko ustanovi organ skupne občinske uprave, v katero se prenesejo posamezne dejavnosti in naloge iz občinske uprave Občine Lendava zlasti naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, notranjega finančnega nadzorstva in proračunskega računovodstva, urejanja prostora ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb. Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje je že ustanovljen in deluje Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.

V kadrovskem načrtu občinske uprave Občine Lendava so zajeti vsi delavci občinske uprave Občine Lendava, skupaj z zaposlenimi v Organu skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Strošek dela teh delavcev se vodi na posebni proračunski postavki proračuna občine, kajti del teh stroškov se sofinancira s strani proračuna RS, del stroškov tega organa pa kot soustanovitelja pokrivata tudi občini Dobrovnik in Kobilje.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2020

Na dan 31.12.2020 se predvideva, da bo v Občinski upravi Občine Lendava 42 zaposlenih, od tega 1 funkcionar, ki poklicno opravljat funkcijo (župan), 37 javnih uslužbencev, ki bodo imeli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s tem, da bodo 3 javni uslužbenci, delo opravljali krajši delovni čas ( 2 javni uslužbenki sta invalidki II. kategorije in bosta delo opravljali le 4 ure in 6 ur dnevno, 1¸javna uslužbenka pa bo zaposlena tudi pri drugem delodajalcu in bo delo v občinski upravi občine Lendava opravlja le 4 ure dnevno), 2 javna uslužbenca bosta delo opravljala za določen čas, 2 javna uslužbenca pa bosta delo opravljala v organu skupne občinske uprave in bo zaposlitev izvedena v okviru obveznosti ustanoviteljic tega organa.

Nove zaposlitve se predvidevajo na finančno – računovodskem področju, na področju družbenih dejavnostih (prevajalstvo, projektno delo) in okoljske tematike (v okviru Organa skupne občinske uprave). Skupaj (z organom skupne občinske uprave – 2 zaposlitvi) je v letu 2020 predvideno 7 novih zaposlitev, torej v okviru občinske uprave 5 novih zaposlitev in 2 novi zaposlitvi v okviru Organa skupne občinske uprave.

V letu 2020 so predvidena 3 prenehanja delovnega razmerja, 2 zaradi upokojitve in 1 zaradi sporazumnega prenehanja delovnega razmerja. Tako se bo v letu 2020 število zaposlenih glede na število novih zaposlitev in glede na število prenehanj delovnega razmerja spremenilo za 4 zaposlene, (2 – občinska uprava in 2 Organ skupne občinske uprave, s tem, da bo v Organ skupne občinske uprave iz občinske uprave občine Lendava na delo prerazporejen še 1 javni uslužbenec, kar pa na število novih zaposlitev ne vpliva, saj je ta javni uslužbenec že zaposlen v občinski upravi občine Lendava). Navedeno pomeni, da bi bilo konec leta 2020 40 zaposlenih.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2021

Za leto 2021 nove zaposlitve niso predvidene, predvideno je 1 prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve, 2 delovni razmerji pa se bosta zaključili zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi Tako bi število zaposlenih na dan 31.12.2021 znašalo 37, od tega 36 javnih uslužbencev in 1 funkcionar (župan). Nova zaposlitev iz upokojitve v letu 2021 v tem letu ni predvidena, saj bo zaradi priučevanja za delo izvedena že v letu 2020