Prihodki proračuna Občine Lendava za leto 2021: “Proračun je bil preobsežen v delu prihodkov”

Nadzorni odbor Občine Lendava, ki ga vodi Drago Baša, je tokrat pod drobnogled vzel prihodke proračuna občine Lendava v letu 2021. Namen nadzora je bil pregled prihodkov Občine Lendava, s poudarkom na pojasnjevanju odstopanj realizacije prihodkov s sprejetimi proračunskimi prihodki za leto 2021.
Delovna skupina Nadzornega odbora, katerega so sestavljali Drago Baša, Franc Šandor in Jožef Horvath, je pregledala 17 postavk (kontov), ki tvorijo realizirane prihodke Občine Lendava v letu 2021. Izbranih je bilo 15 postavk, kjer je dosežena pomembno nižja realizacija od sprejetega proračuna za občino Lendava za leto 2021. Gre za naslednje postavke:

 • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb
 • Turistična taksa
 • Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov
 • Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove
 • Prihodki najemnin za poslovne prostore
 • Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
 • Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice
 • Prihodki od vstopnin
 • Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
 • Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
 • Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
 • Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij
 • Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
 • Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
 • Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020
 • Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020

Delovna skupina Nadzornega odbora je ugotovila, da je od izbranega vzorca od načrtovanih prihodkov v višini 8.357.201 evrov bilo realiziranih le 1.669.940 evrov, kar je za 6.687.261 evrov manj prihodkov od načrtovanih. Kot so zapisali, lahko razloge za zmanjšanje razdelimo predvsem na tri skupine in sicer: Manj doseženih prihodkov zaradi COVID-19 (zaprtje turističnih dejavnosti in zmanjšanje gospodarske aktivnosti, nedoseganje prihodkov s strani državnega proračuna zaradi neoddaje vmesnih poročil in zahtevkov, ter nerealizirana prodaja stavbnih zemljišč.

Delovna skupina Nadzornega odbora občine Lendava je ugotovila, da bi lahko Občina vsaj delno predvidela prihodke iz naslova vstopnin tudi zaradi COVID-19, saj se je pandemija nadaljevala iz leta 2020. V splošnem lahko zapišemo, da je Občina Lendava imela v letu 2021 sprejet proračun, ki je bil preobsežen v delu prihodkov. Nadzorni odbor Občine je še ocenil, da so pomembnejša negativna odstopanja pri prihodkih Občine iz splošnega dela proračuna za leto 2021 ustrezno obrazložena.

Podobno kot v poročilu pri nadzoru prihodkov za leto 2020, je tudi v tem letu Nadzorni odbor občine ponovno opozoril Občino Lendava, da sprejema proračune v njihovem realnem obsegu z relevantno-pričakovano dokazljivimi podatki. “Proračun glede prihodkov naj nebi bil spisek želja, ampak na realnih osnovah zasnovani prihodki, ki bodo v prihodnosti imeli pomemben vpliv na denarni tok Občine,” so zapisali.

Iz Občine Lendava se na poročilo niso odzvali, kar pomeni, da je slednje po poteku 15-dnevnega roka postalo dokončno.