Pri Konfederaciji slovenskih sindikatov inšpekciji prijavili Občino Lendava, na Glavni ulici 20 zadeve (zaenkrat) ne komentirajo

Pri Konfederaciji slovenskih sindikatov, ki združuje sindikate in zveze sindikatov vseh slovenskih delavcev so Inšpektoratu za javni sektor prijavili Občino Lendava, saj naj bi se v občinski upravi domnevno dogajale nepravilnosti. Inšpektorat za javni sektor je del prijave, za katere ni pristojen, odstopil Inšpektoratu za delo. Iz Občine Lendava so sporočili, da do zaključka inšpekcijskega nadzora ne dajejo izjav. “Za očitane »nepravilnosti« bomo počakali odgovor pristojnih inštitucij.”
Inšpektorat za javni sektor je minuli petek (8.12.2020) prejel prijavo o domnevnih nepravilnostih v občinski upravi Občine Lendava, v kateri Konfederacija slovenskih sindikatov navaja vrsto domnevnih nepravilnosti, ki naj bi se dogajale v občinski upravi Občine Lendava. V prijavi, ki smo jo uspeli pridobiti v naše uredništvo, navajajo, da na Občini Lendava domnevno prihaja do onemogočanja sindikalnega združevanja in delovanja, da je bil Kadrovski načrt za leti 2021 2022 ter leti 2022-2023 domnevno nezakonito sprejet, v prijavi prijavitelj pojasnjuje, da župan domnevno ni podpisal Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje Konfederacije slovenskih sindikatov v Občini Lendava, da naj bi domnevno šlo za načrtno in namensko kršenje Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti zaradi odsotnosti izvajanja dolžnih obveznosti delodajalca občine kot delodajalca do reprezentativnega sindikata, glede na to, da se le-ta usklajuje s sindikatom, ki ni reprezentativen (in sicer s Sindikatom občin Slovenije/Sindikatom Občine Lendava), prijavitelj v nadaljevanju navaja, da ima Konfederacija slovenskih sindikatov reprezentativnost za območje države in da ima reprezentativnost tudi pri delodajalcu Občini Lendava (na podlagi števila članov, saj je 9 zaposlenih v Občini Lendava/od 40 zaposlenih članov Konfederacije slovenskih sindikatov), da je Izjava o varnosti tveganja na delovnem mestu domnevno nezakonita in da je, domnevno, prišlo do nepravilnosti pri opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka enega izmed zaposlenih v občinski upravi.

Ker inšpektorji za sistem javnih uslužbencev niso pristojni nadzirati izvajanja določil Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, so prijavo v delu, ki se nanaša na onemogočanje sindikalnega združevanja in delovanja oziroma s tem povezanimi kršitvami določil Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, istega dne odstopili v nadaljnje reševanje Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Kot je še zapisala Duša Pokeržnik, inšpektorica (višja svetnica) za sistem javnih uslužbencev, bo na Občini Lendava izveden inšpekcijski postopek.

Izjava predsednika Sindikata na Občini Lendava, Boštjana Kelenca, katerega izjavo objavljamo v celoti tako, kot smo jo prejeli:

“Sindikat občin Slovenije – Sindikat Občine Lendava (kratko ime: Sindikat Občine Lendava) je bil ustanovljen meseca aprila 2016 in deluje pod okriljem Sindikata občin Slovenije, čeprav gre za samostojen sindikat in pravno osebo, kar je razvidno iz Poslovnega registra Slovenije. Sindikat Občine Lendava ima status reprezentativnega sindikata, ki mu ga je delodajalec, torej Občina Lendava, pisno priznal dne 28.10.2016, saj so bili takrat izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa Zakon o reprezentativnosti sindikatov. Poleg članov v Občini Lendava imamo člane tudi v treh občinskih javnih zavodih. Sindikat Občne Lendava že od priznanja reprezentativnosti v mandatu župana g. Balažka aktivno in zgledno sodeluje z delodajalcem pri usklajevanju kadrovskih vprašanj in pri sprejemanju aktov, ki vplivajo na pravice oziroma obveznosti javnih uslužbencev, s čimer se izvršuje načelo socialnega partnerstva, ki ga določa Zakon o javnih uslužbencih. Aktivno in zgledno sodelovanje se nadaljuje tudi v mandatu župana g. Magyarja. Pri delodajalcu je tako omogočeno sindikalno združevanje in delovanje. V prijavi so tako podane zavajajoče navedbe.

Na državni spletni strani https://www.gov.si/teme/sindikati/ je objavljen seznam reprezentativnih sindikatov na ravni države. V 9. točki je navedena Konfederacija slovenskih sindikatov (v nadaljevanju: KSS), ki je na ravni države:

Reprezentativna v dejavnosti:

  • obramba,
  • kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija.

Reprezentativna v poklicu:

  • avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke,
  • poklici za varovanje oseb in premoženja,
  • strokovnjaki/strokovnjakinje za računovodstvo, revizijo, ipd.,
  • častniki, podčastniki in vojaki.

Zakon o javni uslužbencih pa v 4. odstavku 26. člena določa sledeče:

»Predstojnik mora pred sprejetjem splošnega akta, ki vpliva na pravice oziroma obveznosti javnih uslužbencev, omogočiti reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v organu, da poda mnenje. Za reprezentativni sindikat, ki deluje v organu, se šteje reprezentativni sindikat v organu oziroma reprezentativni sindikat dejavnosti ali poklica v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, če ima imenovanega zaupnika v organu (v nadaljnjem besedilu: reprezentativni sindikat v organu).«

Po našem mnenju podeljena reprezentativnost KSS na ravni države v dejavnostih in poklicih ni skladna z dejavnostmi in poklici v upravah lokalnih skupnosti (Občinska uprava Občine Lendava), zato se sprašujemo o utemeljenosti navedb KSS, da bi naj že kar imeli status reprezentativnosti pri delodajalcu Občini Lendava. Prav tako nam ni znano, da bi bil izvoljen ali imenovan kakšen sindikalni zaupnik, kakor tudi nismo seznanjeni z domnevnimi 9 uslužbenci občinske uprave, ki bi naj bili člani KSS oziroma nam ni znano, da bi bila Občini Lendava predložena kakšna tovrstna dokazila. Lahko da gre za nek »solo projekt« kakšnega uslužbenca, nismo pa prepričani, če gre zadeva v pravo smer. Kakorkoli, Sindikat Občine Lendava podpira sindikalno delovanje tudi drugih sindikatov na vseh nivojih, vendar je potrebno biti korekten do že obstoječega reprezentativnega sindikata, korekten do delodajalca in upoštevati »pravila igre«, ki so zapisana v predpisih in kolektivnih pogodbah. Vsekakor pa bo potrebno počakati na zaključek inšpekcijskega postopka, v katerega se bo na prošnjo delodajalca vključil tudi Sindikat Občine Lendava, če nas k temu ne bo pozval kar inšpektorat.”