Preverite kako študenti, slovenski državljani, ki študirate v tujini, do solidarnostnega dodatka

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača tistim visokošolskim študentkam in študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujih visokošolskih zavodih po ustreznem tujem študijskem programu, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter so po Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka.
Študentke in študenti morajo vlogi za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka priložiti dokazilo o izobraževanju na tujem visokošolskem zavodu v študijskem letu 2020/2021. Tuj visokošolski zavod pomeni tujo izobraževalno visokošolsko institucijo, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot del izobraževalnega sistema (state recognised higher education institution).

Kot ustrezen tuj študijski program se smatra tisti program, ki vodi do pridobitve veljavne izobrazbe (state recognised educational degree), in ki ga pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot del izobraževalnega sistema. Kot dokazilo o izobraževanju po ustreznem tujem študijskem programu na tujem visokošolskem zavodu šteje en od naslednjih dokumentov:

  • Sken ali fotografija študentske izkaznice (prva in zadnja stran), na kateri morajo biti vidni naslednji podatki (številka izkaznice, ime visokošolskega zavoda, ime in priimek ter datum rojstva študentke oziroma študenta ter obdobje veljavnosti izkaznice). Primer ustrezne študentske izkaznice je ISIC (International Student Identity Card).
  • Sken ali fotografija listine, ki izkazuje naslednje podatke: ime študentke oziroma študenta, ki vlaga vlogo, ime tujega visokošolskega zavoda v izvirnem jeziku, na katerem se študentka oziroma študent izobražuje v študijskem letu 2020/2021 (z izrecno navedbo študijskega leta), ime študijskega programa v izvirnem jeziku, Izkazan podpis odgovorne osebe tujega visokošolskega zavoda (oziroma v primeru odsotnosti podpisa, drugače izkazana uradna potrditev listine, ki jo je mogoče preveriti).

Izobraževanje pomeni, da je študentka oziroma študent vpisana oziroma vpisan na tuj visokošolski zavod. Študentom in študentkam se bodo sredstva nakazala na podlagi podatkov, sporočenih preko elektronske vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom, ki se izobražujejo v tujini na portalu eUprava.

Zadnji rok za oddajo vloge je 15. februar 2021 do 23.59 ure.

Do 28. februarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo preko eUprave vlogo oddali do 15. februarja 2021 do polnoči. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, odprt pri banki v EU, EMŠO, priloženo ustrezno dokazilo o izobraževanju v tujini).

Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi EMŠO študenta oz. študentke preverilo podatke iz vloge v uradnih evidencah (stalno prebivališče v Centralnem registru prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve, vključenost v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, status študenta pri tujem visokošolskem zavodu).