Predstavitev DEMO-EC projekta

Prvo polovico leta 2017 je Slovenijo zaznamovala priprava Celostnih prometnih strategij (CPS). V Pomurju se je pripravilo 5 CPS-jev, kar pomeni, da ima 19% pomurskih občin sveže pripravljen dokument, na podlagi katerega bodo lahko urejali in razvijali varen in dostopen prostor za vse občane skozi trajnostno mobilnost. Razvojna agencija Sinergija je bila vključena v pripravo dveh: za Mestno občino Murska Sobota in Občino Gornja Radgona.
Projekt DEMO-EC, namen, cilji, predvideni učinki …

V tem času je Razvojna agencija Sinergija pričela tudi z izvajanjem projekta DEMO-EC, ki se tematsko navezuje na CPS-je, saj je njegov namen vključiti upravljanje mobilnosti v mestni razvoj s pomočjo analiz, načrtovanja, izmenjavo in razširjanjem dobrih praks za izboljšanje učinkovitosti politik na področju zmanjšanja ogljičnih emisij v prometu. Tako bo Razvojna agencija Sinergija lahko še nadaljnje nudila oporo pomurskim občinam pri upravljanju mobilnosti.

Cilj projekta je pospeševanje teritorialnega sodelovanja in regionalnega razvoja skozi izmenjavo izkušenj, skupnega izvajanja nalog kot so: identifikacija dobrih praks, SWOT analiza, internacionalni sestanki ter razvoj akcijskih načrtov. Projektni partnerji si bodo delili metodologije, strokovno znanje in politično orodje za učinkovito vključevanje upravljanja mobilnosti v razvoju partnerskih regij in mest.

Predvideni učinek projekta je pozitivni vpliv na politike za nizkoogljične alternative za prometno mobilnost s podporo čistejšim načinom prevoza in sistemom ter s spodbujanjem mobilnostnega obnašanja.

Izveden prvi sestanek z deležniki

Skupino deležnikov vključenih v projekt za spremljanje projektnih aktivnosti trenutno sestavljajo: Ministrstvo za infrastrukturo RS, Razvojna agencija Sinergija, Lokalna energetska agencija Pomurje in član razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Skupina se bo v času trajanja projekta širila s primernimi deležniki z namenom izboljšanja in aktualiziranja politik, ki so povezane z upravljanjem trajnostne mobilnosti.

Izvajanje projekta

DEMO-EC projekt se izvaja od 01.01.2017 do 31.12.2021 in spodbuja politično učenje, prenos dobrih praks ter  izboljšanje političnih instrumentov v partnerskih regijah o upravljanju mobilnosti. Projekt podpira program Interreg Evropa in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projektni partnerji

Vodilni partner je regionalna razvojna agencija Aufbauwerk Region Leipzig iz Nemčije. Partnerstvo predstavljajo še štirje partnerji poleg Razvojne agencija Sinergija iz Slovenije in to so: Mesto Leipzig iz Nemčije, Zveza občin, regij in pokrajin Aragón iz Španije, Občina Genova iz Italije in Mesto Liberec iz Češke.