Pozeba: Prizadetih 41.000 hektarjev kmetijskih površin

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je na današnji novinarski konferenci podala informacijo o oceni letošnje pozebe, ki je hujša kot lanska, in predstavila predlog vsebine interventnega zakona zaradi škode po podlubnikih.

Nizke temperature 21. in 22. aprila letos so že drugo leto prizadele kmetijske kulture v Sloveniji. Strokovnjaki kmetijske svetovalne službe, ki deluje v okviru KGZS, so v preteklih dneh pregledali prizadete posevke in nasade. Ocenjujejo, da so najbolj prizadeti trajni nasadi. Prizadetih je bilo skupaj skoraj 41.000 hektarjev.

Zaradi velike škode, ki jo je povzročila pozeba, KGZS med drugim predlaga, da MKGP čim prej izplača pomoč najbolj prizadetim ob lanskoletni pozebi in da Vlada sprejme sklep o izdelavi predhodne ocene škode. »Na KGZS predlagamo, da se prouči možnost izredne finančne pomoči za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva ter sprejme interventni zakon in da se v okviru njega dopolni postopek ocenjevanja škode  z obveznimi prijavami oškodovancev ter s preverjanjem prijav pred spravilom pridelkov,« je povedal predsednik KGZS Cvetko Zupančič.

KGZS tudi predlaga, da se oškodovancem zmanjšajo oziroma odpišejo davki in prispevki, prizadetim pa tudi omogoči pridobitev ugodnejših kreditov za likvidnostna sredstva, reprogramiranje obstoječih kreditov in za investicije. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov naj oškodovancem zmanjša oziroma odpiše najemnine za leto 2017.

Za lažji spoprijem s podobnimi težavami v prihodnje pa je predloge KGZS strnil mag. Miran Naglič, koordinator ocene škod ob naravnih nesrečah: »KGZS predlaga ureditev sistema zavarovanj tako, da bo le-ta v danih ekonomskih razmerah sprejemljiv za kmete (višja stopnja sofinanciranja, nižja odbitna franšiza, ugodnejši paketi zavarovanj); v okviru programa razvoja podeželja naj se nameni večji delež pomoči izgradnji namakalnih sistemov in mrež proti toči, za to pa je tudi nujno, da bi Ministrstvo za okolje uvedlo bolj prožen sistem pridobivanja dovoljenj za uporabo vode za namakanje,« je povedal Naglič.

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Davčni upravi RS KGZS tudi  predlaga, da ustavi izdajanje plačilnih nalogov prizadetim ob lanskoletni pozebi, ki so vložili vlogo za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, do izdaje odločb.