Pozeba 2017: Ste utrpeli škodo? Vložite zahtevek za dodelitev pomoči

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 12. januarja v Uradnem listu RS objavilo Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov, za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom po pozebi v letu 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu. Upravičenci lahko zahtevek vložijo od 5. februarja in vse do vključno 6. marca letos.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo na podlagi podatkov iz aplikacije Ajda najmanj en GERK s stopnjo poškodovanosti vsaj 60 odstotkov, poslala predtiskan obrazec “Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva.”

Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani agencije, ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi prilogami posreduje na agencijo.

Izpolnjen in podpisan obrazec se šteje za »Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva«. Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni agencije.

O zahtevkih bo odločala agencija. Rok za izdajo odločb je šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka. Agencija vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi.

Pomoč po pozebi 2017 se izplačuje v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017.

Spomnimo: Sredi aprila lani je Slovenijo po zelo dolgem obdobju toplega vremena zajela močna ohladitev – tako  nizke temperature zraka, kot so bile izmerjene v obdobju med 20. in 22. aprilom, so za drugo polovico aprila v večjem delu Slovenije nenavadne in so se pojavljale največ enkrat na desetletje. Sadjarska in vinogradniška proizvodnja je tako zaradi pozebe že drugo leto zapored utrpela izjemno škodo, ker je bil po podatkih Agencije RS za okolje fenološki razvoj od 10 do 14 dni zgodnejši od običajnega, k čemur je pripomoglo nadpovprečno toplo vreme marca in v prvi polovici aprila. Občutljivost na pozebo je odvisna od sadne vrste, sorte in predvsem od razvojne faze.