Potrebujete stanovanje? Občina Lendava jih letos namerava oddati 11

Občina Lendava bo v Letošnjem letu v najem oddala 11 neprofitnih stanovanj. Ta bodo lahko v najem vzeli občani Občine Lendava, kar je en izmed najpomembnejših pogojev, rok za oddajo vloge pa imate interesenti do 3. junija 2019.
Občina Lendava je včeraj objavila razpis, v katerem naznanja oddajo predvidoma 11 neprofitnih stanovanj na območju Občine Lendava v najem, ki bodo upravičencem oddana v letu 2019 oziroma takoj, ko bo to možno po obnovi, ki je v teku. V primeru nepredvidljivih okoliščin si občina pridružuje pravico do spremembe števila razpoložljivih stanovanj. Občina je tako oblikovala dve ločeni prednostni listi, A in B. Lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine in lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila iz 10. člena Pravilnika zavezanci za plačilo morebitne lastne udeležbe in vplačilo varščine.

Od razpisanega števila predvidoma 11 stanovanj, bo 6 stanovanj (upoštevaje površinske normative je 1 stanovanje primerno za 1– člansko gospodinjstvo in 5 stanovanj za 1 do 2-člansko gospodinjstvo) namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki bodo glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika uvrščeni na listo A in 5 stanovanj (upoštevaje površinske normative sta 2 stanovanji primerni za 1 do 2- člansko gospodinjstvo, 2 stanovanji za 2 do 3-člansko gospodinjstvo in 1 stanovanje za 4 in več člansko gospodinjstvo) namenjeno za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika in so zavezani plačati varščino ter se bodo uvrstili na listo B.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Najemniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m², točkovano s 303 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 147,56 EUR. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino najemnine, spremenijo po postopku, ki ga določa pravilnik, ki ga izda minister, in se najemnina določi v višini tržne najemnine.