Potrdili polletno poročilo Splošne bolnišnice Murska Sobota

Svet zavoda je na svoji zadnji seji obravnaval in potrdil polletno poročilo Splošne bolnišnice Murska Sobota za letošnje leto.
Ugotovljen je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.345.003 €. Letošnje poslovanje je zaznamovalo znižanje cen zdravstvenih storitev za 3 do 4 odstotke in povečanje stroškov dela zaradi napredovanj in skupnega povečanja števila zaposlenih ter stroškov materiala in storitev. V drugi polovici leta nameravajo v bolnišnici dodatno zmanjšati stroške materiala in storitev ter reorganizirati delo, vendar ne na račun kakovosti zdravstvenih storitev. Še vedno so prisotne likvidnostne težave bolnišnice pri plačevanju zdravil in zdravstvenega materiala.

Skupni prihodki so v prvi polovici leta znašali 24.562.430 €, skupni odhodki pa 25.907.432 €. Prihodki so bili doseženi v primerjavi z enakim obdobjem lani v enaki višini, odhodki pa so bili višji za 5 odstotkov v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. V prvem polletju so v bolnišnici realizirali 9.053 SPP-jev (skupine primerljivih primerov) po pogodbi z ZZZS (12.707,78 obteženih primerov). Plan primerov je tako presežen za 2,7 odstotkov oziroma realiziranih je bilo 238 primerov več. Povprečna realizirana utež je v prvem polletju 2017 znašala 1,40 in je tako presegla plansko utež za 5,2 odstotkov. Ustvarili so 51.069 bolniško oskrbnih dni, povprečna ležalna doba je znašala 5,4 dni (v prvem polletju 2016 je bilo 51.376 BOD-ov, povprečna ležalna doba je bila 5,6 dni).

V okviru specialistične ambulantne dejavnosti obravnavali manj bolnikov

V okviru specialistične ambulantne dejavnosti so obravnavali 87.936 primerov, kar je manj kot v istem obdobju lanskega leta, ko so obravnavali 90.752 primerov. Vse specialistične ambulante so opravile 824.777 točk, kar je manj, kot je bilo realiziranih točk v istem obdobju lanskega leta, ko je bilo realiziranih 863.742 točk.  Plan po pogodbi z ZZZS  je izpolnjen 97,1-odstotno. V prvi polovici leta 2017 so opravili 7.542 operacij, v lanskem istem obdobju pa 7.526, kar je 52 operacij manj. V prvi polovici leta 2017 so opravili tudi 6.543 dializ, kar je 663 dializ oziroma za 11,3 odstotkov več kot v prvem poletju 2016. Plan po pogodbi z ZZZS je izpolnjen s 5,0 odstotnim preseganjem. Opravili so tudi 2.254 CT preiskav, kar je 1,6 % več kot v primerljivem obdobju lani in 3.007 preiskav magnetne resonance, kar je 0,4 % več kot v prvem polletju 2016.

Program PBZ (program pobolnišničnega zdravljenja) je bil 103,6 odstotno izpolnjen (realiziranih 2.443 neakutnih BOD-ov), program negovalnega oddelka pa 99,2 odstotno (realiziranih 3.451 BOD-ov). Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji doseženi oziroma preseženi, razen nekaterih specialističnih ambulant.

Odhodki v prvem polletju višji, v bolnišnici 1045 zaposlenih

Celotni odhodki za prvo polletje 2017 so višji za 5,5 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Največji strošek delovanja bolnišnice še vedno predstavlja strošek dela (v strukturi odhodkov kar 56,49 odstotkov) in obvladovanju teh stroškov bo bolnišnica namenila posebno pozornost. Aktivnosti bodo usmerjene v optimizacijo zaposlenosti in zmanjšanje nadur. V primerjavi s prvim polletjem 2016 pa so v letošnjem poletju višji predvsem stroški materiala, kjer so se najbolj povišali stroški zdravil in zdravstvenega materiala.

Na področju zaposlenosti so konec prvega polletja na stanje 30. 6. 2017 imeli 1045 zaposlenih, kar je največ v zadnjih letih in v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 27 več zaposlenih. V bolnišnici je bilo na dan 30. 6. 2017 zaposlenih 82 zdravnikov specialistov, kar je največ v zadnjih šestih letih in za 3 specialiste več kot leta 2016.  V prvi polovici leta so vložili v nove investicije 1.542.141 evrov, od tega v gradbene objekte 453.069 evrov in v medicinsko in nemedicinsko opremo 1.089.072 evrov.

Čakajo jih izredno zahtevni meseci, ki zahtevajo varčevanje na vseh področjih. Na prvem mestu je vsekakor pacient in vrhunska storitev do pacienta.