Posodobitev javne razsvetljave na območju Občine Lendava

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja bo Občina Lendava do konca leta 2021 morala zamenjati neustrezne svetilke javne razsvetljave z ustreznimi, kar se sicer že odvija. Občina Lendava je v letu 2020 zamenjala 350 neustreznih svetilk javne razsvetljave z ustreznimi LED-svetilkami. Zamenjava ostalih svetilk in nadaljnja posodobitev javne razsvetljave se v letu 2021 nadaljuje in hkrati zaključuje.
Občina Lendava v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja nadaljuje s posodobitvijo neustrezne razsvetljave na celotnem območju občine. V teku je obnova javne razsvetljave, v sklopu katere bo zamenjanih skupaj 203 neustreznih svetilk cestne razsvetljave z novimi LED svetilkami. Vse nove svetilke so LED in zagotavljajo bistvene prihranke pri porabi energije. Pogodbena vrednost del znaša 43.340,50 evrov z DDV, izvajalec pa je podjetje ENERGOINVEST d.o.o. iz Gornje Radgone.

Pokopališča

Občina Lendava načrtuje v letošnjem letu tudi posodobitev razsvetljave z novimi sodobnimi dekorativnimi LED svetilkami na vseh pokopališčih na območju občine Lendava. Izbira izvajalca del je v zaključni fazi. Zamenjanih bo skupno 95 svetilk, vključno z obnovo obstoječih stebrov, na vseh pokopališčih (6 svetilk v Čentibi, 9 v Dolini, 6 v Pincah, 8 v Petišovcih, 8 v Lakošu, 7 v Kapci, 5 na Hotizi, 15 v Dolgi vasi, 9 v Genterovcih, 6 v Kamovcih, 6 v Radmožancih, 6 v  Lendavi na zgornjem pokopališču in 4 na spodnjem).

Izgradnja in ureditev javne razsvetljave v Benici in Lendavskih goricah

Izgrajena je bila nova kandelabrska cestna razsvetljava v naselju Benica, in sicer na trasi vaški dom – most na Ledavi (5 kandelabrov in 5 LED svetilk). Izvajalec del je bilo Elektro Maribor, pogodbena vrednost del je znašala 10.080,84 evrov z DDV. Urejena je tudi javna razsvetljava v Dolgovaških Goricah ter Lendavskih Goricah, na betonske drogove Elektra Maribor je nameščenih 22 novih LED svetilk. Izvajalec del je bilo podjetje Elektro Maribor, pogodbena vrednost del je znašala 5.758,92 evrov z DDV. V sklopu obnove nizkonapetostnega omrežja Elektra Maribor je načrtovana tudi izgradnja oz. posodobitev cestne razsvetljave v Gornjem Lakošu (Zagova ulica).

Gaberje

V sklopu obnove nizkonapetostnega omrežja Elektra Maribor v naselju Gaberje je bila urejena tudi nova kandelabrska razsvetljava s sodobnimi LED svetili, kakor tudi odpravljene pomanjkljivosti v razdelilnikih ulične razsvetljave. Končna vrednost del, ki jih je izvedlo podjetje Elektro Maribor, je znašala 18.754,57 evrov z DDV.