Poslovanje Občine Gornji Petrovci: Računsko sodišče popravljalne ukrepe v delih ocenilo kot zadovoljive, delno zadovoljive in tudi nezadovoljive

V revizijskem poročilu o pravilnosti dela poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019 z dne 13.12.2021 je Računsko sodišče Republike Slovenije Občini Gornji Petrovci, spomnimo, izreklo negativno mnenje. Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče v revizijskem poročilu podalo zahtevo za predložitev odzivnega poročila. To je s strani Računskega sodišča bilo ocenjeno kot delno zadovoljivo ali celo nezadovoljivo.
Občina je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo. V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Franc Šlihthuber, župan občine, so predstavljeni popravljalni ukrepi. V porevizijskem postopku je Računsko sodišče pregledalo odzivno poročilo ter preizkusilo verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

“Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti dela poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019 izdelala Občina Gornji Petrovci. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdil Franc Šlihthuber, župan občine, verodostojno. Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in predložene dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov,” so zapisali pri Računskem sodišču.

Pri Računskem sodišču so ocenili, da je poročilo v, da so izkazani popravljalni ukrepi, opisani v štirih točkah poročila zadovoljivi, v eni točki delno zadovoljivi in v eni točki nezadovoljivi.

Kot je ugotovilo omenjeno sodišče,  je bila na občini pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, izplačila so presegla načrtovana sredstva na proračunskih postavkah, sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let občina ni vzpostavila, prav tako ni zagotovila notranje revizije poslovanja za leto 2019. Nepravilnosti so se dogajale še pri prodaji nepremičnega premoženja, javnih naročilih, odhodkih, pri plačilu dela, ki še ni bilo izvedeno in je bilo brez ustrezne dokumentacije. Nepravilnosti so bile ugotovljene še pri prevozih šolskih otrok z minibusom, pri nekaterih sofinanciranjih, nekaterih javnih razpisih, kulturi, turizmu, športu, pri zadolževanju, …

Občina je 3.3.2022 z družbo Revidera storitve, d.o.o. sklenila pogodbo o izvajanju storitev notranje revizije poslovanja občine za leta 2022, 2023 in 2024, iz katere izhaja, da je občina oddala naročilo za izvedbo storitve notranje revizije za notranji nadzor proračuna občine za leta 2021, 2022 in 2023. Nepravilnost, za katero je Občina izkazala delno zadovoljiv popravljalni ukrep, se nanaša na prevzemanje novih in odplačilo zapadlih obveznosti, saj Občina Gornji Petrovci do predložitve odzivnega poročila občinskega sveta in nadzornega odbora ni seznanila s stanjem vseh zapadlih obveznosti na dan 31.12.2021, prav tako v načrtu odplačil ni izkazala odplačila vseh zapadlih obveznosti, ki jih bo odplačala v obdobju od leta 2022 do leta 2026. Nepravilnost, za katero je Občina Gornji Petrovci izkazala nezadovoljiv popravljalni ukrep, se nanaša na imenovanje tajnika občine, saj ga župan še vedno ni imenoval.

Občina je med drugim v skladu z določbami petega odstavka 29. člena Zakona o računskem sodišču23 in 1. točko prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije kršila obveznost dobrega poslovanja.