Pomurski vodovod: Bo sedem pomurskih Občin moralo že kmalu vrniti kar 24 milijonov evrov in pol?

Težavam s Pomurskim vodovodom, sistemom A, še kar ni videti konca. Občina Velika Polana namreč še vedno uporablja svoj vodni vir in ne vodna vira Gaberje oz. Turnišče. Slednja hkrati še vedno nima podpisane upravljavske pogodbe s podjetjem Eko-Park Lendava. Pomurske občine, del omenjenega vodovodnega sistema A bodo morda že kmalu morale vračati denar, skupno gre za 24 milijonov evrov in pol, te pa že napovedujejo, da bodo povračilo terjale po sodni poti od velikopolanske Občine. Župan Občine Velika Polana mag. Damjan Jaklin med tem ostaja neomajen.
Sedmim pomurskim občinam vključenim v sistem A pomurskega vodovoda grozi, da bodo morale vračati dobrih 24 milijonov evrov in pol evropskih sredstev. Pred kratkim so se na kriznem sestanku sestali predstavniki občin Črenšovci, Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter Eko – Parka Lendava, ker občina Velika Polana naj ne bi spoštovala zavez, ki jih je dala pred gradnjo vodovodnega sistema: To je enoten vodni vir in enotno upravljanje. Na omenjenem sestanku je bil, poleg ostalih sklepov sprejet sklep, da mora velikopolanska Občina do 15. oktobra skleniti upravljavsko pogodbo s podjetjem Eko – Park Lendava ter se do navedenega datuma tudi funkcijsko povezati v sistem A pomurskega vodovoda, torej svoj vodni vir opustiti in vodovodni sistem občine Velika Polana oskrbovati iz vodnih virov Gaberje oziroma Turnišče.

V opozorilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) – Direktorat za vode in investicije Občini Črenšovci, z dne 16. 9. 2019, je posebej poudarjeno, da je bilo v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju za projekt vodovod sistem A izrecno dogovorjeno, da bo upravičenec spoštoval vse omejitve sprememb na operaciji v skladno z Uredbo Sveta, določbami Evropskega sklada za regionalni razvoj, evropskega socialnega sklada in kohezijskega sklada. V petih letih od zaključka projekta ne sme priti do bistvenih sprememb projekta. MOP ugotavlja, da se omenjena določba ne spoštuje s strani Občine Velika Polana in to posledično lahko povzroči vračilo celotnih sredstev, ki jih je MOP financiralo v okviru tega projekta, kar znese 24,552.318,11 evrov ter dodatno še zakonite zamudne obresti.

Zaradi teh dejstev glede nespoštovanja določb o rabi enotnega vodnega vira in skupnega upravljavca je Direktorat za vode in investicije pri MOP, Občini Črenšovci in v vednost občinam upravičenkam poslalo Opozorilo pred izvršitvijo finančne korekcije na projektu “Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A.”

“Predmetno problematiko je od leta 2016 naprej na vsaki seji obravnaval Svet družbenic JP Eko-park d.o.o., ki je vezano na to sprejel več sklepov s pozivi in termini za izpolnitev sklepov do občine Velika Polana, vendar se do današnjega dneva ni spremenilo nič. Eko-park je občini Velika Polana, s soglasjem ostalih družbenic, ponudil enako sodelovanje, kot je to dogovorjeno z Občino Turnišče, to je, da Eko-park d.o.o. kot skupni upravljavec sklene z občino pogodbo o najemu in upravljanju sistema, ter vzporedno z njihovim javnim podjetjem pogodbo o izvajanju določenih storitev, ki jih lahko v imenu upravljavca izvaja RO oziroma javno podjetje v lasti Občine Velika Polana.

Občina Velika Polana je vsakokrat osporavala podpis pogodb s skupnim upravljavcem, zaradi  po njihovem mnenju sporne delitve lastništva, ki je bila opredeljena v pogodbi, ki jo je podpisalo preostalih 6 občin. Kot je bilo predstavljeno na sestanku v Črenšovcih, Eko-park izvaja upravljanje na območju šestih občin, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Gaberje in Turnišče. Šest občin ima skladno s projektom enotno ceno vodarine  ter različno ceno omrežnine, odvisno od vrednosti omrežja. Pri tem je potrebno omeniti tudi to, da se del amortizacije ne obračunava v ceno omrežnine kot neizkoriščena kapaciteta, saj premoženje ni razdeljeno kot je to predvideno z lastniško pogodbo, ker le ta še vedno ni stopila v veljavo.

Občina Velika Polana od aprila 2017 ne uporablja vode iz vodnega vira Gaberje in Turnišče. Od takrat naprej se s pitno vodo oskrbujejo iz občinskega vodnega vira. Glede na to, da Eko-park sistema na območju Velike Polane ni nikoli upravljal, da v praksi kot skupni upravljavec sistema A nimamo nobene pristojnosti na območju Občine Velika Polana (v občinskem odloku je kot upravljavec vodovoda na območju Občine Velika Polana določen njihovo javno podjetje), smo v letu 2018 NLZHO ju odpovedali še vzorčenje pitne vode na območju Občine Velika Polana, tako, da Eko-park s vodovodnim sistemom Občine Velika Polana nima nobenega stika,” pa je dejal Jožef Gerenčer, direktor podjetja Eko-Park Lendava.