Pomurski krizni center za mlade: Razbremenjevanje osebnih stisk in občutkov odgovornosti, brez vrednotenja in etiketiranja

Krizni center za mlade (KCM) je enota Centra za socialno delo (CSD) Pomurje in je pričel z delovanjem novembra, leta 2003. Je regijsko organiziran center, ki pokriva štiri upravne enote, in sicer Lendavo, Ljutomer, Gornjo Radgono in Mursko Soboto. Po 17 letih delovanja so se preselili na novo lokacijo, to je Prešernova ulica 12 v Murski Soboti, v neposredni bližini centra pa se nahaja vrtec Urška in Osnovna šola II. Krizni center je odprt 24 ur dnevno in vse dni v letu – tudi ob nedeljah in praznikih.
V kriznem centru je zaposlenih pet strokovnih delavcev, ki so različnih izobrazbenih profilov (sociologinja, socialne delavke, ..). Njihovo delamo poteka izmensko, tako, da so nameščeni otroci in mladostniki deležni strokovne podpore ob vsakem delu dneva, tudi med vikendi in prazniki. Delo je zastavljeno tako, da so na voljo nameščenim otrokom kot tudi njihovim staršem, skrbnikom. Na voljo so za pogovore, razbremenjevanje osebnih stisk in občutkov odgovornosti, brez
vrednotenja in etiketiranja.

“Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom v starosti med 6. in 18. letom. Hiša je namenjena šoloobveznim otrokom, ki zaradi osebne stiske ali težav, ki spremljajo odraščanje, najdejo rešitev v umiku pred nevzdržnimi razmerami, bodisi doma, v okolju ali pred vrstniki. V Kriznem centru za mlade imajo otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih za razreševanje svojih stisk ter možnost in pravico, da se samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev. Pri našem delu izhajamo iz Konvencije o otrokovih pravicah in otroku glede na njegovo zrelost in sposobnost dopuščamo možnost sodelovanja in odločanja, prav tako je za naše delo pomemben Družinski zakonik,” je zapisala Simona N. Bokan, univ. dipl. soc. del.

V Krizni center za mlade lahko pride otrok ali mladostnik sam – po nasvetu in usmeritvi druge osebe (pomembno je, da se prostovoljno odloči ali bo ostal v KCM  in, da sam začuti potrebo po pomoči), po Družinskem zakoniku pa lahko bivanje predlaga matični CSD, ki poda predlog o ustreznosti začasnega umika iz matičnega okolja na pristojno sodišče, ki potem odloča o tem predlogu in namestitvi hišo.

“V Kriznem centru za mlade lahko ostane otrok ali mladostnik 21 dni. V tem času skupaj z njim, s starši in pristojnimi službami, iščemo zanj najustreznejšo rešitev. Intenzivno delamo z vso matično družino oziroma vključimo vse pomembne deležnike iz otrokove oziroma mladostnikove socialne mreže, ki lahko bistveno pripomorejo k razreševanju stisk in težav. Otrokom in mladostnikom nudimo 24-urno varnost in oskrbo. Otroci in mladostniki ter njihovi starši lahko pridejo tudi samo na pogovor. Otroci in mladostniki so deležni prve socialne pomoči, osebne pomoči (urejanje, vodenje in svetovanje) in oskrbe. Bivanje in oskrba v KCM je za nastanjene brezplačna,” je še pojasnila Simona N. Bokan.

Ob prihodu otroka ali mladostnika pristojni najprej opravijo z njim sprejemni razgovor, ki je namenjen informiranju obeh strani (mladostnika ali otroka ter strokovnega delavca v KCM) o težavi, o pričakovanjih, … Na prvem pogovoru otrok ali mladostnik predstavi svojo stisko in pričakovanja od KCM. Strokovni delavec mu predstavi možne oblike pomoči, predstavi mu življenje v KCM in hišni red. Na podlagi vsega navedenega se otrok oz. mladostnik odloči, ali bo ostal v KCM, v primeru, ko sam poišče varen prostor. V primeru, ko sodišče sledi predlogu matičnega CSD, da je v danem trenutku za otroka najbolje umik iz matičnega okolja – se otroka oz. mladostnika namesti v KCM – ne glede na njegovo željo. Prvi pogovor je namenjen predvsem razbremenitvi otroka ali mladostnika, možno pa je, da že naredijo individualni načrt obravnave otroka oz. mladostnika.

“Pri našem delu je nujno potrebno vključiti otrokove starše in druge ustanove, v katere je le-ta vključen in mu lahko zagotovijo pomoč. O prihodu mladostnika, ki sam poišče pomoč pri nas najkasneje v 24 urah obvestimo starše o namestitvi, saj se zavedamo, da vsak starš skrbi za lastnega otroka. Celotna obravnava otroka ali mladostnika v KCM je namenjena postavitvi temeljev za reševanje nastale stiske in oblikovanju mreže pomoči družini. Pri svetovanju družini poskušamo izboljšati narušene odnose in družino usmeriti v ustanove, ki jim lahko nudijo nadaljnjo pomoč (CSD, Dispanzer za psihohigieno otrok in mladostnikov, …). Življenje v KCM je vedno načrtovano skupaj z mladimi. Mladi redno obiskujejo osnovno šolo ali srednjo šolo in so vključeni v vse aktivnosti, ki so jih prej obiskovali, tako, da ne izgubijo stika s svojo socialno mrežo.

Nameščeni – po svojih sposobnostih, morajo skrbeti zase, za osebno higieno, za šolsko delo, sodelovati pri opravilih, ki se tičejo gospodinjstva (čiščenje in pospravljanje). Skupaj živimo kot družina, kjer vsakdo prevzame svoj del odgovornosti. S tem mladi pridobivajo nove delovne navade, pozitivne vzorce vedenja, občutek odgovornosti, skrbi za drugega, pripadnost, hkrati pa mu takšne aktivnosti omogočajo samopotrditev, deležni so pozitivnih izkušenj v odnosih z drugimi in si izboljšajo svojo samopodobo. V okviru KCM so možne tudi kratkotrajne interventne namestitve,” je zaključila Simona N. Bokan.