Pomurske lekarne: Računsko sodišče podalo negativno mnenje glede nabav zdravil v letu 2020

Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti nabave zdravil v letu 2020 v Pomurskih lekarnah Murska Sobota, Lekarni Velenje in Lekarni Sevnica. Vsem trem je izreklo negativno mnenje, ker zdravil niso naročale po postopkih, predpisanih v Zakonu o javnem naročanju, čeprav so vrednosti nabave zdravil presegle predpisane mejne vrednosti. Od vseh treh je zato zahtevalo predložitev odzivnih poročil.
“Prečno revizijo nabave zdravil v 3 javnih lekarniških zavodih v letu 2020 smo izvedli v Pomurskih lekarnah Murska Sobota, Lekarni Velenje in Lekarni Sevnica, da bi preverili, ali so lekarne v letu 2020 nabavljale zdravila v skladu s predpisi o javnem naročanju ter ali so bile pri nabavi zdravil uporabljene veljavne cene. Pri presoji skladnosti poslovanja s predpisi na področju javnega naročanja smo upoštevali določbe Zakona o javnem naročanju. Preverili smo tudi skladnost nabav zdravil s pogodbenimi določili. Pri preverjanju pravilnosti nabavnih cen zdravil smo upoštevali določbe Zakona o zdravilih in Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini,” so sporočili iz Računskega sodišča.

O opravljeni prečni reviziji je računsko sodišče izdalo tudi zbirno poročilo, v katerem je širše predstavilo problematiko in stanje na področju nabave zdravil. Lekarniška zbornica Slovenije po pooblastilu javnih lekarniških zavodov že več kot 4 leta izvaja aktivnosti za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila, pri tem pa je Državna revizijska komisija oktobra 2021 razveljavila že drugi postopek skupnega javnega naročila, medtem pa nabava zdravil v javnih lekarniških zavodih še vedno poteka mimo predpisanih postopkov javnega naročanja.

“Menimo, da je bilo poslovanje Pomurskih lekarn Murska Sobota v delu, ki se nanaša na nabavo zdravil v letu 2020, zaradi ugotovljene nepravilnosti, v pomembnem neskladju s predpisi. Pri nabavi zdravil v skupnem znesku 22.992.774 EUR so ravnale v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, ker dobaviteljev zdravil niso izbrale na podlagi predhodno izvedenega ustreznega postopka oddaje javnega naročila,” so zapisali pri Računskem sodišču. Pomurske lekarne Murska Sobota morajo v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu sodišču odzivno poročilo.