Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost objavila razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je objavila razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti.
Gre za ukrep iz Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti v letih 2021-2024. Sredstva zanj je zagotovila slovenska vlada preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sofinanciranje je namenjeno naložbam v nove proizvodne zmogljivosti ali nadgradnji obstoječih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih ter znižanju brezposelnosti na tako imenovanem programskem območju, ki zajema narodnostno mešana naselja v občinah Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci.

Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev letos znaša 300.000 evrov. Najnižji zaprošeni znesek je lahko 10.000 evrov, najvišji pa 50.000 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom “de minimis.” Ta določa, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000 evrov oziroma 100.000 evrov, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju.

Upravičenec bo moral za uresničitev naložbe zagotoviti vsaj 25 odstotkov lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. Poleg tega mora imeti prijavitelj med drugim na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež podjetja, poravnane finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti ter ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja.

Hkrati se bo moral zavezati, da osnovna sredstva, ki so bila kupljena s pomočjo sofinanciranja, naslednjih pet let ne bo preselil z upravičenega območja. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh PMSNS (www.muravidek.si, www. muravidek.re). Rok za oddajo je 20. maj 2022.