Položnice za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode bodo malenkostno višje

Na minulem zasedanju občinskega sveta so prisotni občinski svetniki potrdili predlog sklepa predračunske cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za obdobje od 01.07.2020 do 31.03.2021. To pomeni, da se bodo stroški na položnicah za izvajanje omenjene gospodarske javne službe malekostno zvišali, in sicer za slaba dva centa po kubičnem metru. Za tri cente bodo dražje položnice tudi na Hotizi, a boste tam prišparali na omrežnini.
Sprememba cene je posledica višjih stroškov predmetne javne službe. Zaradi slabega stanja omrežja predvsem v mestu Lendava je potrebno veliko intervencij odmaševanja sistema. Samo stroški elektrike zaradi dolgih linij in mešanega sistema znašajo okrog 0,10 EUR/m3, prav tako so porasli stroški servisa črpalk vgrajenih v 1. in 2. fazi izgradnje kanalizacije. Predlagana predračunska cena javne službe tako pomeni zvišanje cene za 4,56-odstotkov oziroma za 0,018 EUR/m3 porabljene pitne vode na mesec.

Zaradi dodatnih vlaganj in obnov v kanalizacijsko omrežje se je vrednost amortizacije 2018-2019 zvišala za cca 10.000 EUR, prav tako je na podlagi novega JN nekoliko višja zavarovalna vsota, kar posledično zaradi višje najemnine in zavarovanja ter zaradi nekoliko nižje vsote DN, pomeni dvig omrežnine za 9,07-odstotkov oziroma 0,3899 EUR na mesec za priključek DN 20.

Predlagana cena čiščenja komunalnih odpadnih voda za naselje Hotiza je višja za okrog 6,11-odstotkov oziroma za 0,0309 EUR/m3 porabljene pitne vode na mesec ali 0,3708 EUR na leto. Predlagana cena omrežnine za čistilno napravo Hotiza je za okrog 1,73-odstotkov oziroma za 0,0437 EUR na mesec za priključek DN 20 nižja. Sprememba cene omrežnine je posledica manjše zavarovalne premije.

Skrata, sprememba cen omrežnin iz naslova odvajanja odpadnih voda je posledica povečanja amortizacije ter s tem najemnine in nekoliko višje zavarovalne premije. Lastnik omrežja tj. Občina mora, jasno, najemniku zaračunati najemnino najmanj v višini amortizacije.

“Primerjava cen med občino Lendava in drugimi primerljivimi občinami kaže, da je trenutna cena odvajanja odpadnih voda v Lendavi nekaj višja (medtem ko cena čiščenja odpadnih voda nižja). Je pa potrebno upoštevati pri tem dejstvo, da je to posledica zelo razvejanega in dolgega sistema (pri katerem se odpadne vode iz nekaterih oddaljenih naselij prečrpavajo tudi do 10 krat), kakor tudi velikega števila prečrpališč ter s tem visokih stroškov elektrike, ki so dodatno višji tudi zaradi mešanega sistema in s tem povezanim prečrpavanjem meteornih voda,” je še bilo moč slišati na minulem zasedanju občinskega sveta.