Polletno poročilo Splošne bolnišnice Murska Sobota za letošnje leto potrjeno

Svet zavoda je na minuli redni seji obravnaval in soglasno potrdil Polletno poročilo Splošne bolnišnice Murska Sobota za letošnje leto. Ugotovljen je presežek odhodkov nad prihodki v višini 325.526 evrov. Člani sveta zavoda so med drugim obravnavali in soglasno sprejeli tudi Poročilo o sanaciji za obdobje april-junij, ko so bili doseženi učinki sanacijskih ukrepov v višini 288.995 evrov. Letošnje poslovanje je zaznamovalo povečanje plana v akutni bolnišnični obravnavi, spremenjen način planiranja v specialistični ambulantni obravnavi in obračuna prvih pregledov ter sanacijski ukrepi. V drugi polovici leta pričakujejo višji finančni učinek sanacijskih ukrepov.
Murskosoboška bolnišnica je v polletju 2019 poslovala boljše kot v enakem obdobju lani, saj je zmanjšala izgubo za 137.739 evrov. Razlogi ugodnejšega poslovanja so v realizaciji sanacijskih ukrepov. Skupni prihodki so v prvi polovici leta znašali 28.472.849 evrov in so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višji za 7,56 odstotkov. Kljub povišanju cen zdravstvenih storitev za 5 odstotkov, to še vedno ne pokriva vseh dvigov rasti stroškov dela, ki so se samo iz naslova dviga plač v prvi polovici leta povečali za približno 700.000 evrov.

Skupni odhodki so znašali 28.798.376 evrov, kar je za 6,92 odstotka več od primerljivega lanskega obdobja, a na ravni načrtovanega. V prvem polletju so v bolnišnici realizirali 8.677 SPP-jev (skupine primerljivih primerov), plan primerov je tako izpolnjen 98,01 odstotno, saj se je v letu 2019 po pogodbi z ZZZS bolnišnici povečal plan primerov za 329. V prvi polovici letošnjega leta so opravili 9.265 primerov, kar je za 196 primerov več kot v primerljivem obdobju lani. Povprečna ležalna doba je znašala 5,3 dni in se je skrajšala za 0,3 dni v primerjavi z enakim obdobjem 2018.

Realiziranih je bilo 49.251 bolniško oskrbnih dni, kar je za 3,5 odstotkov manj kot v 1. polletju 2018, ko je bilo realiziranih 51.035 bolniško oskrbnih dni. Opravili so 7.184 dializ, kar je 1,4 odstotka več od lanskega polletja. Na področju zaposlenosti so konec prvega polletja imeli 1.111 vseh zaposlenih (stanje na dan 1.7.2019). V prvi polovici leta so vložili v nove investicije 1.533.222 evrov (55 odstotkov lastno financiranje in 45 odstotkov sredstva Ministrstva za zdravje), od tega v gradbene objekte 701.097 evrov in 781.781 evrov v medicinsko in ostalo opremo. Največja investicija je bila prenova bolnišnične lekarne, ki je potekala v sklopu evidenčnega projekta Ministrstva za zdravje »Ureditev prostorov bolnišničnih lekarn«. S prenovo najbolj zahtevnega dela prostorov in nabavo opreme je lekarna pridobila prostore z najmodernejšo opremo za pripravo sterilnih in nesterilnih pripravkov za posameznega pacienta.

V prvi polovici leta so sanacijski ukrepi znašali v višini 436.169 evrov, od tega v drugem poročevalskem obdobju (april-junij) v višini 288.995 evrov. Sanacijska uprava ocenjuje, da izvajanje Sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in finančne stabilnosti in v njem določenih sanacijskih ukrepov poteka po načrtih.

V letošnjem juliju so začeli izvajati tudi koronarografije, prav tako so preoblikovali program razvojne ambulante v program razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter v ta namen povečali število ambulant v zgradbi starega Ginekološko-porodniškega oddelka in zaposlili dodatni potrebni kader.

Do konca leta so pred bolnišnico izredno zahtevni meseci, ki zahtevajo nujno varčevanje na vseh področjih. Prioriteta delovanja bolnišnice je opraviti v celoti fizični program dela. Letošnje uravnoteženo poslovanje bo po ocenah vodstva izjemno težka naloga tako za zaposlene kot za upravo. Na prvem mestu je vsekakor pacient in vrhunska storitev do pacienta.