Pogodba za izvedbo vodarskih ukrepov v sklopu projekta “Natura Mura” podpisana

Direkcija Republike Slovenija za vode je podpisala pogodbo z izvajalcem za projektiranje in izvedbo ukrepov v sklopu projekta “Obnova mokrotnih habitatov ob Muri z akronimom Natura Mura.” Projekt Natura Mura združuje aktivnosti iz področja vodarstva, gozdarstva in interpretacije narave. Projektno območje izvedbe akcij je v celoti na Natura 2000 in Biosfernem območju Mura, katero je pod okriljem UNESCA.
Na javnem razpisu »Storitve projektiranja in gradnja za izvedbo ukrepov za obnovo mokrotnih habitatov v sklopu projekta z akronimom Natura Mura« je bil izbran izvajalec Pomgrad – Vodno gospodarsko podjetje d.d. s podizvajalcem Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.. Pogodbena vrednost projektantskih in gradbenih del znaša okrog 1,9 milijona EUR. V sklopu projekta se bodo na lokacijah od Šentilja do Pinc izvedli naslednji vodarski ukrepi, ki bodo pomembno prispevali k ciljem projekta:

 • obnova mrtvice Zaton,
 • obnova mrtvice Podkev,
 • vzpostavitev novih vodnih površin (20 mlak),
 • razširitev struge Petanjci,
 • razširitev struge Mota II,
 • razširitev struge Konjišče,
 • razširitev struge Dokležovje,
 • obnova rokava Dokležovje II,
 • obnova rokava Alter Graba,
 • obnova rokava Lukačeva struga,
 • obnova rokava Besnica II,
 • obnova rokava Srednja Bistrica.

Pogodbo sta podpisala direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, Roman Kramer, in direktor podjetja Pomgrad – Vodno gospodarsko podjetje, Andrej Biro. Naročnik je skupaj z nadzorom že izvedel uvedbo v delo, tako da so izpolnjeni vsi pogoji za pričetek del. Sledi projektiranje in nato izvedba del na terenu, ki se bo pričela predvidoma v drugi polovici oktobra. 

Projekt Natura Mura

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Trenutno stanje poplavnega območja reke Mure je v slabem ohranitvenem stanju. Projekt naslavlja ključne grožnje, kot so regulirana rečna struga, klimatske spremembe, tujerodne invazivne rastline in bolezni, intenzifikacija rabe poplavnega prostora in opuščanje rabe ekstenzivnih travišč. Projekt Natura Mura združuje aktivnosti iz področja vodarstva, gozdarstva in interpretacije narave. Projektno območje izvedbe akcij je v celoti na Natura 2000 in Biosfernem območju Mura, katero je pod okriljem UNESCA.