Podpisane pogodbe za številne pomembne investicijske projekte v ljutomerski občini

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru je potekala novinarska konferenca, v sklopu katere je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba predstavila investicije v občini Ljutomer, podpisane pa so bile pogodbe za pomembne projekte, ki se bodo realizirali v letošnjem letu.
Tako se bo letos izvedla rekonstrukcija komunalne infrastrukture v Vrtni in Volkmerjevi ulici v Ljutomeru. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 21. maja 2020. Svojo ponudbo sta oddala dva ponudnika, odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno 17. junija 2020. S sklepom o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil 1. julija 2020 izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o. iz Ormoža in sicer za vrednost 334.136,78 evra. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je pogodbo podpisala z direktorico Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. Pavlo Majcen.

Rok končanja je predviden najpozneje do konca novembra 2020. Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja je izdelal Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi, za rekonstrukcijo ceste pa BNG, Bojan Safran s.p. s Kapelskega Vrha. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave. Stroški nadzora znašajo 9.516 evrov. Varnostni načrt za investicijo je izdelal Daing d.o.o. iz Beltincev, kateri bo izvajal tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali 1.245 evrov. V sklopu investicije je predvidena rekonstrukcija kanalizacije v obeh ulicah v skupni dolžini 395 metrov in rekonstrukcija vodovoda v dolžini 340 metrov. Po končanju rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda se bo pristopilo še k rekonstrukciji ceste, ureditvi javne razsvetljave in odvodnjavanja.

Po koncu poletne kopalne sezone se bo pričela obnovitvena dela na bazenski školjki na letnem kopališču v Ljutomeru. Občina Ljutomer je to investicijo prijavila na razpis Fundacije za šport in si iz tega razpisa pridobila sredstva 13.269 evrov. Občina Ljutomer, kot investitor, je sklep o dodelitvi sredstev prejela 22. maja 2020, sofinancerska pogodba pa je bila s strani Občine Ljutomer podpisana 13. julija 2020. V mesecu juniju je bilo izvedeno zbiranje ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Izbran je bil ponudnik Studio RGP d.o.o. iz Murske Sobote. Pogodbena vrednost del znaša 41.600,17 evra. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Inženiring Štefan Rajnar s.p. iz Murske Sobote, stroški pa bodo znašali 2.562 evrov. Dela na objektu se bodo predvidoma izvajala v septembru in oktobru 2020. Rok izvedbe del je v 40 dneh od uvedbe v delo. V sklopu investicije se bo izvedla kontrola tesnosti prekrivnega roba, tesnenje spojev med stenskimi elementi, menjava vseh dotrajanih luči v bazenski školjki, menjava tesnil in prirobnic na talnih dovodnih šobah ter odstranila in zamenjala se bo poškodovana čelna keramika.

V letošnjem letu bo Občina Ljutomer pristopila tudi k rekonstrukciji javnih poti na območju Krajevne skupnosti Železne Dveri v skupni dolžini 10.680 metrov. Projekt je razdeljen na tri faze. V letu 2020 se bo izvedla I. faza, katera zajema tudi izvedbo geodetskih odmer z nakupom zemljišč. Uredili se bosta cesti v Gresovščaku (Vinoreja Kaučič) in Slamnjaku (Ozmec-Frank) v skupni dolžini 3.960 metrov. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 8. maja 2020. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 4. junija 2020. Svojo ponudbo je oddalo šest ponudnikov, kot najugodnejši ponudnik pa je bilo izbrano Cestno podjetje Ptuj d.d. s Ptuja in sicer za vrednost 432.045,01 evro. Ljutomerska županja je pogodbo podpisala z direktorjem Cestnega podjetja Ptuj d.d. Brankom Veseličem.

Rok končanja je predviden do konca novembra 2020. Projektno dokumentacijo za predmetno investicijo je izdelal Plangrad d.o.o. iz Murske Sobote, stroški pa so znašali 24.156 evrov. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Progrin d.o.o. iz Radencev. Stroški nadzora bodo znašali 18.300 evrov. Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o. iz Beltincev, kateri bo izvajal udi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali skupaj 1.245 evrov. Občina Ljutomer si je na podlagi določil Zakona o financiranju občin – ZFO-1 za izvedbo predmetne investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za leto 2020 pridobila nepovratna sofinancerska sredstva v višini 359.088 evrov.