Podpirali bodo učence in dijake, ki se madžarščine učijo kot materinščine

Vodstvo Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) je skupaj z Društvom pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja na pobudo Odbora za šolstvo pripravilo smernice, na podlagi katerih bi lahko podpirali učence in dijake, ki se madžarščino učijo kot materinščino. Prisotne sta s smernicami seznanila Ferenc Horváth, predsednik Sveta PMSNS in Elizabeta Tóth, predsednica Odbora za šolstvo PMSNS in Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja.
Za podporo bodo upravičeni prvo- in četrtošolci dvojezičnih osnovnih šol ter dijaki prvega razreda Dvojezične srednje šole Lendava. Do denarnih sredstev bodo upravičeni tudi dijaki, ki bodo splošno maturo ali poklicno maturo ali zaključni izpit opravili iz madžarščine kot materinščine. Za pridobitev denarnih sredstev, ki naj bi znašal od 200 do 300 evrov v enkratnem znesku, bodo morali starši ali dijaki oddati vlogo Društvu pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja, ki bo izvajalec programa, katerega želijo začeti že s šolskim letom 2020/2021. Svet PMSNS je omenjeni program podpiral in naročil Uradu PMSNS, da pripravi pravilnik programa.

Za izvedbo programa, o katerem je bilo v preteklosti že večkrat govora, je predsednik Sveta PMSNS prosil občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti in zavode madžarske skupnosti za sodelovanje, za namenitev 1% svojega letnega proračuna za program, saj programa ena institucija sama ne more izvesti. Člani občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih so pozitivno pristopili k programu, Urad za narodnosti RS ne vidi ovire za porabo proračunskih sredstev za ta namen. Tudi Zavod za kulturo madžarske narodnosti je bil pozitivnega mnenja, saj je tudi za njih pomembno, da se čim več otrok uči madžarščine kot materinščine.

Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti (ZIDMN) in Studio madžarskih programov sicer omenjeni program načeloma podpirata, vendar k finančnemu delu lahko prispevata sredstva le v primeru, da program razširijo s kadrovskimi štipendijami. V prihodnjih letih bo namreč pri dveh zavodih potreba po madžarsko govorečih novinarjih. Da ne bi podvojili razpisov za štipendije, saj občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti vsako leto razpisujejo štipendije za študente, sta vodstvo PMSNS in predsednica Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja prosila zavoda, naj podajo svoje predloge za razširitev programa v pisni obliki.

Program bi se od sedanjih razlikoval v tem, da bi razpis objavili v sodelovanju z delodajalci, ki bi tako upravičencu zagotovili delovno mesto ob zaključku študija. Tudi PMSNS in Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja menita, da bi bil ta program pomemben, saj bo v prihodnjih letih potreba po madžarsko govorečih vzgojiteljih, učiteljih, pediatrih, splošnih zdravnikih. Dopolnjenemu programu bi dali naslov “VISSZA A MURAVIDÉKRE!”