Podjetje Petrol Geo predstavilo podatke za lansko leto: 0,1 odstotek manj porabljene toplote kot leta 2019

Občinska izbirna gospodarska javna služba daljinsko ogrevanje se izvaja na osnovi koncesijske pogodbe z dne 16.11.2015. Koncesija je bila podeljena podjetju Petrol d.d. za obdobje 10-ih let, pri čemer znaša koncesijska dajatev 2% od prodane cene toplote (cca 7.500,00 EUR/leto). V letu 2020 smo porabili 0,1 odstotek manj toplote kot leta 2019, iz podjetja pa sporočajo, da bo strošek za uporabnike iz naslova izvajanja javne službe daljinskega ogrevanja do konca leta 2021 in v letu 2022 ostal nespremenjen.
V letu 2020 je prodaja toplote uporabnikom znašala 5.614,82 MWh, kar je za 0,1 odstotek manj kot leta 2019. 88 odstotkov proizvedene toplote je bilo iz obnovljivih virov, 12 odstotkov pa iz zemeljskega plina, kar je identično letu 2019. Koncesionar je na poziv Agencije za energijo v povezavi s potrjenimi sistemskimi obratovalnimi navodili vložili zahtevo za izdajo soglasja k novi izhodiščni ceni toplote. Agencija je dne 07.08.2018 izdala soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem na območju lokalne skupnosti Lendava, ki znaša za variabilni del izhodiščne cene 22,85264 EUR/MWh brez DDV in za fiksni del izhodiščne cene 3.723,14211 EUR/MW/mesec brez DDV. Nove cene so bile uveljavljene 1.10.2018.

Prihodki koncesionarja so v letu 2020 so znašali 413.511 EUR, odhodki pa 478.745 EUR, koncesionar pa je torej v letu 2020 iz naslova javne službe ustvaril izgubo v višini 65.234,00 EUR. Koncesijska dajatev je za leto 2020 znašala 8.195,45 EUR. Novih uporabnikov v minulem letu niso priklapljali, a bo podjetje o tem vsekakor primorano razmisliti in sicer zaradi nogometne akademije, nove športne dvorane, novega stanovanjskega bloka v Župančičevi ulici, večnamenskega kulturnega centra (stara blagovnica), … Redni pregledi in kontrole tesnosti sistem omrežja niso pokazali nobenih puščanj. Ugotovljeno je bilo, da je vsa predmetna oprema v ustreznem operativnem stanju. Iz analize cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2020, ki je objavljena na spletni stani Agencije za energijo je moč
razbrati, da je cena javne službe na območju občine Lendava, med najnižjimi v državi.

Iz predloga letnega programa za javne službe daljinskega ogrevanja za leto 2022, izhaja da:

  • bo primeru novih uporabnikov koncesionar priključitve izvajal v skladu s ponudbo iz prijave na javni razpis za podelitev koncesije – po dejanskih stroških, ter v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote na geografskem območju občine Lendava
  •  je v letu 2022 načrtovana prestavitev toplovoda TLP – Tomšičeva pri objektu ZD Lendava zaradi načrtovane izgradnje prizidka k objektu ZD Lendava;
  • bo v sklopu rednega vzdrževanja koncesionar izvajal vse aktivnosti v zvezi s pregledi toplotnih virov, dimnih naprav in ostalih naprav potrebnih za pretočno – tlačno regulacijo sistema daljinskega ogrevanja. Izvajali bodo redna čiščenja kurilnih naprav in zakonsko predpisanih meritev dimnih plinov, pregledali vse naprave v sistemu varovanja in alarmiranja, izvedli preventivne preglede na vseh podpostajah. S pregledi bodo testirali delovanje ključnih elementov za regulacijo sistema in prenos podatkov v centralni nadzorni sistem;
  • znaša v letu 2022 načrtovana prodana toplota 5.400 MWh;
  • načrtovani poslovni prihodki od prodaje znašajo 420.511,00 EUR;
  • načrtovani poslovni odhodki od prodaje znašajo 420.434,00 EUR;
  • načrtovani čisti poslovni izid iz poslovanja znaša 77,00 EUR;
  • okoliščin, ki bi neposredno ali bistveno vplivale na izvajanje koncesijske pogodbe koncesionar ne predvideva;
  • koncesionar ne načrtuje koriščenja zavarovanj.