Po spremembi odloka občine Turnišče, Odranci in Kobilje tudi uradno več ne bodo soustanoviteljice Ljudske univerze Lendava

Javni zavod Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava je bil ob ustanoviteljstvu občin Lendava, Turnišče, Odranci in Kobilje ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava. Občine Turnišče, Odranci in Kobilje so se na sosvetu županov že dlje časa nazaj dogovorile, da bodo ustanoviteljstvo prepustile zgolj Občini Lendava zaradi administrativnih in praktičnih razlogov, a kljub temu pri projektih želijo sodelovati še naprej.
Prva obravnava na minuli redni seji občinskega sveta

Ker so se občine ustanoviteljice odločile, da kot ustanoviteljice izstopijo iz tega zavoda je potrebno sprejeti novi odlok, v katerem se ustanoviteljstvo zavoda uredi samo s strani Občine Lendava kot edine ustanoviteljice, preostale občine pa bodo imele tudi v bodoče možnost sodelovanja z zavodom na podlagi pogodbenega odnosa za konkretno dejavnost oziroma za točno določen projekt. Razlog sprejema novega odloka je tudi v uskladitvi z veljavno zakonodajo, predvsem z Zakonom o izobraževanju odraslih kot temeljnim in specifičnim zakonom za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, ki ureja organizacijo, delo in poslovanje zavodov, ki izvajajo izobraževanje odraslih. Ker je zavod vsa leta svojega uspešnega delovanja razvijal svojo dejavnost in jo tudi širil, je z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti potrebno uskladiti tudi dejavnosti, ki jih zavod izvaja ter določiti tudi pravilno šifriranje teh dejavnosti. Da je odlok potrebno spremeniti je ugotovila tudi minula revizija, saj je slednji že zelo star.

Občina Lendava bo tako edina ustanoviteljica zavoda

Občina Lendava bo, po izstopu ostalih občin soustanoviteljic, edina ustanoviteljica javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava. Ustanoviteljske pravice pa izvršuje občinski svet. Zavod ohranja svoj status kot pravna oseba javnega prava, organi zavoda pa so svet zavoda, direktor in strokovna organa. Spremenjenih bo skupno okrog 35 členov odloka. Sprememba v ustanoviteljstvu javnega zavoda vpliva na strukturo, poslovanje in organe zavoda, kakor tudi na druge relacije znotraj zavoda in izven njega. Z veljavnostjo novega odloka ne bo prišlo do sprememb v višini financiranja s strani Občine Lendava, torej sprejem tega odloka ne bo imel finančnih posledic za ustanoviteljico, Občino Lendava, saj ustanoviteljice, razen Občine Lendava financiranja dejavnosti zavoda že nekaj let niso izvajale in je sredstva iz naslova ustanoviteljstva tako in tako zagotavljala le Občina Lendava.