Po dolgotrajnih birokratskih postopkih se bo sanacija čistilne naprave na Hotizi vendarle lahko pričela

Čeprav je kanalizacijsko omrežje na Hotizi v solidnem stanju, deluje brez večjih težav, pa enako ne gre trditi za tamkajšnjo čistilno napravo. Ta je neustrezna in jo je potrebno sanirati, na kar je opozorila že inšpekcija. Birokratski mlini so bili dolgotrajni, časa za sanacijo pa je do konca letošnjega leta. Kot kaže, se je borba z birokracijo zaključila, saj je Občina Lendava objavila javno naročilo “Prizidava in rekonstrukcija biološke čistilne naprave Hotiza.”
Naselje Hotiza je edino naselje v občini, ki ima svojo čistilno napravo, ki pa je potrebna prenove. Ta pa je v načrtu že več let. Omenjena čistilna naprava namreč zaradi svoje zastarelosti z odvajanjem prečiščenih odpadnih voda čezmerno obremenjuje okolje s parametrom BPK5, (biokemijska potreba po kisiku v petih dneh) saj je mejna vrednost 30 mg/l, hotiška čistilna naprava pa mejno vrednost presega za od 5,1 – 5,4 mg/l. Poročilo obratovalnega monitoringa iz meseca julija 2020, kaže, da so vsi izmerjeni parametri obratovanja v dovoljenih mejah, vendar je dejstvo, da so ekoroli na čistilni napravi obrabljeni v tolikšni meri, da obratovanje čistilne naprave več ne zagotavlja obratovanja v mejah kot je to določen.

Javno naročilo zajema rekonstrukcijo in prizidavo biološke čistilne naprave na Hotizi, kapacitete 950 populacijskih enot, ki je namenjena za čiščenje komunalne odpadne vode naselja Hotizi. Prizidal se bo nov biološki bazen k obstoječi čistilni napravi tlorisne velikosti 9,7m x 5,7m, posodobila se bo tudi tehnologija čiščenja. Za navedene posege je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je v fazi pridobivanja na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo, dela pa mora izvajalec izvesti skladno s terminskim planom, najkasneje do 30.11.2021. Inšpekcijsko opozorilo ima Občina Lendava veljavno do konca letošnjega leta.

Birokratski mlini so mleli več mesecev

Kot je že meseca maja letos dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar, so “postopke, glede rekonstrukcije začeli že v lanskem letu, a na žalost prihaja do birokratskih ovir, birokratov, Direkcije za vode. Izdaja soglasja oz. mnenja glede projekta sanacije s strani Direkcije za vode traja že tri mesece in to kljub temu, da je projektant upošteval vsa priporočila Direkcije za vode. Govora je o nekih meddržavnih komisijah, … Razumel bi, če bi na tem mestu želeli postaviti kakšno kemijsko tovarno, da bi bilo treba kakšnega izmed izpustov presojati na novo. Da je izpust slab, je ugotovil inšpekcijski monitoring in mi to z rekonstrukcijo želimo izboljšati, zaščititi naravo in jo obvarovati za naslednje generacije. Uradnik ali uradnica pa to zadržuje in ne vem kako dolgo bom to še prenašal, preden bom stopil na višjo inštanco oz. zahteval odgovornost teh ljudi, ker to, da onesnažujemo okolje, dokumentacija pa ne gre naprej, je skrajno neodgovorno do ljudi.”

Čistilna naprava je bila izgrajena leta 2000 in od izgradnje ni bilo izvedenih nobenih večjih posegov, razen tekočega vzdrževanja. Kot kaže, se bo to po dolgotrajnih birokratskih postopkih že kmalu spremenilo.