Plačajte nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v več obrokih

Država je pristopila k rešitvi problematike likvidnostnih težav zavezancev za plačilo NUSZ v Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Ta zakon v 1. odstavku 7. člena določa, da lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka (kamor se smiselno šteje tudi NUSZ) za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
Zakon o davčnem postopku namreč v 404. členu med drugim določa, da davčni organ izdaja odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. Sprememba odloka bi tako lahko stopila v veljavo šele pri odmeri NUSZ za leto 2021. Država je pristopila k rešitvi problematike likvidnostnih težav zavezancev za plačilo NUSZ v Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Ta zakon v 1. odstavku 7. člena določa, da lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka (kamor se smiselno šteje tudi NUSZ) za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Ta možnost je dana tudi pravnim osebam. Ustrezne vloge z morebitnimi dokazili je potrebno tako nasloviti na Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota.

Podatkovno bazo za odmero NUSZ na območju Občine Lendava za leto 2020 je Občina Lendava na Finančno upravo Republike Slovenije že posredovala. Pri odmeri nadomestila za letošnje leto velja nov odlok (o čemer smo že pisali), ki prinaša za zavezance, tako za fizične, kakor za pravne osebe, določena znižanja nadomestila oziroma možnosti za to. Občina Lendava je v dogovoru s Finančnim uradom Murska Sobota zaradi likvidnostnih težav zavezancev zaradi posledic epidemije zamaknila roke plačila nadomestila, in sicer prvi obrok bo v plačilo zapadel v mesecu avgustu, drugi obrok pa v mesecu oktobru letošnjega leta, kar bo razvidno na položnici, ki bo priložena k odločbi o odmeri NUSZ.