Okrožno sodišče v Murski Soboti išče sodnike porotnike iz območja Občine Beltinci

Okrožno sodišče v Murski Soboti je v Uradnem listu objavilo poziv predlagateljem za vložitev predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov iz območja Občine Beltinci. Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan RS, ki je dopolnil trideset let starosti.
Bi bili sodnik porotnik? Okrožno sodišče v Murski Soboti je v Uradnem listu RS objavilo poziv predlagateljem za vložitev predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov. Z območja Občine Beltinci bo imenovanih skupaj 6 kandidatov za sodnike porotnike, od tega 3 za mladoletniške prestopke. Razen predstavniških organov občin (občinski svet, sveti krajevnih skupnosti) z območja Okrožnega sodišča Murska Sobota so lahko predlagatelji tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju tega sodišča. Zato na zaprosilo sodišča krajevne skupnosti, društva ter združenja registrirana v Občini Beltinci, pozivajo k predlaganju kandidatov za sodnike porotnike. Neposredno kandidatov ne smejo predlagati politične stranke.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan RS, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. “Kandidati za sodnike porotnike za mladoletniške prestopke naj bodo predlagani izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov,” so sporočili.

Predlogi za kandidate za sodnike porotnike z območja Občine Beltinci, ki jih bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, morajo prispeti na naslov Občine Beltinci.