Odvija se obsežna obnova obrežja reke Mure in sicer vse do Murske šume

Zavod za varstvo narave s partnerji temeljito obnavlja obrežje reke Mure. Obnova se je začela lani in bo traja predvidoma do konca leta 2023. Območje ob reki Muri je del nature 2000 in Unescove mreže biosfernih območij, katerega bogatijo številne redke ter ogrožene rastlinske in živalske vrste.
Reka Mura s svojim poplavnim pasom predstavlja izjemno naravno in kulturno dediščino Pomurja, Slovenije in sveta. Poplavni gozdovi, rečni rokavi, mrtvice in pestra kulturna krajina so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, zaradi česar ima območje številne nacionalne in mednarodne naravovarstvene statuse. Med njimi je tudi status evropsko pomembnega varstvenega območja – območja Natura 2000.

Lokalnim prebivalcem nudi reka s poplavnim območjem nenadomestljive ekosistemske storitve. Poplavno območje predstavlja ključen vir pitne vode Pomurja in dragocen prostor, kjer se lahko poplavne vode razlijejo brez povzročanja večje škode ljudem. Edini večji kompleks gozda v regiji je ob viru lesa neprecenljiv vir čistega zraka. Reka je z uravnavanjem nivoja podtalnice in mikroklime pomemben dejavnik rodovitnosti tal na poljih vzdolž njenega toka. Mnogim prebivalcem predstavlja območje tudi prostor rekreacije in sprostitve.

Celotna obnova obrežja reke Mure poteka na območju kar stotih kilometrov po dolžini Mure in sicer vse od Šentilja pa do Murske šume. Obnovljenih bo več kot 100 hektarjev različnih tipov mokrotnih habitatov. Za skoraj 4,6 milijona evrov vredno naložbo v pretežni meri denar namenja Evropska unija. Trenutno dela potekajo na več kot 200 let stari mrtvici reke Mure v naselju Petanjci, kar pomeni, da bo tam vnovič vzpostavljeno naravno ravnovesje, kar je za obvodni svet, za biotope in za stanje voda zelo pomembno.

Največji sklop v projektu je sicer obnova vodnih habitatov in rečne dinamike ter poplavnih gozdov. Obnavljajo se tudi mokrotna travišča ob reki Muri, odkupujejo najvrednejše dele narave, ki so sedaj v zasebni lasti, … največji del projekta, ki še sledi, pa je oživitev kar treh kilometrov rečnega toka. V projektu Natura Mura bod ob Muri sicer obnovili oziroma na novo izkopali dvajset mlak. Izkopi preostalih mlak se bodo nadaljevali do območja Mote predvidoma do spomladi 2022.

Zaradi preteklih posegov človeka so velika naravna pestrost ter številne ekosistemske usluge, ki jih reka ljudem zagotavlja, danes ogroženi. Mura ponekod poglablja svojo strugo, kar povzroča upad podtalnice ter sušenje poplavnih gozdov, mokrišč in kmetijskih zemljišč. V preteklosti uravnana struga ima majhno zadrževalno in pretočno sposobnost visokih voda, okopnelo ožilje nekdanjih rokavov in mrtvic prav tako več ne zagotavlja teh funkcij. Poplavne gozdove poleg spremenjenih hidroloških razmer pestijo tudi številne bolezni in naravne ujme. Bogata kulturna krajina z vlažnimi travišči se zaradi opuščanja rabe zarašča ali pa se spreminja v njive. Nekatere kakovosti območja ogroža tudi neusmerjen in nekontroliran obisk.