Odpiranje šol: Izvajanje pouka po modelu C

Kot smo včeraj že poročali, je vlada republike Slovenije na svoji sredini 50. redni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih,  z izjemo prepovedi zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda  v tistih regijah, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi, kar skratka pomeni, da se prva triada vrača v osnovnošolske klopi. Izvajanje pouka bo potekalo po modelu C.
Zavodi bodo morali pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Otroci se torej vračajo v šolske klopi pod strogimi ukrepi, ki jih opredeljuje model C. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ob začetku lanskega poletja objavilo modele in priporočila za izvajanje dejavnosti v izobraževalnih ustanovah. “To ni novost in šolniki ta model poznajo ali pa bi ga morali poznati,” je ocenil predsednik vlade Janez Janša.

Model C

Model se uporablja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino, in za glasbene šole. Vzgojno-izobraževalni zavodi in šole, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, vzgojno-izobraževalno delo izvajajo v okviru zmožnosti.

Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Medtem pa se za učence od 4. do 9. razreda pouk izvaja na daljavo. V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, pa ravnatelj lahko odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda.

Učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo. V kolikor je mogoče, učenci tudi malicajo v učilnicah. Tudi učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, bodo razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo – šola mora pri tem voditi natančno evidenco. Po modelu C se ne izvajajo ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Pred povratkom dela učencev v šolske klopi, bodo v ponedeljek vsi zaposleni, ki bodo fizično opravljali svoje delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, opravili hitro testiranje. Kot je pojasnila ministrica Simona Kustec, bo testiranje po navodilu in sklepu ministrstva za zdravje obvezno. Kot je naznanila ministrica za šolstvo in šport dr. Simona Kustec, bodo v skladu s priporočili NIJZ-ja vsi zaposleni ves čas v šoli in vrtcih morali nositi zaščitne maske. Za učenke in učenci prve tirade pa bo nošenje mask obvezno izven učilnice oziroma mehurčka.