Obvezno občinsko gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih javnih cest bo izvajal Eko-Park

Na minulem 5. rednem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava so prisotni občinski svetniki obravnavali predlog odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Lendava po skrajšanem postopku. Obvezno občinsko gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih javnih cest bo tako izvajalo javno podjetje Eko-Park.
Redno vzdrževanje občinskih javnih cest je v skladu z Zakonom o cestah obvezna občinska gospodarska javna služba, katere način opravljanja lokalna skupnost skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah predpiše z odlokom, predlog katerega so po skrajšanem postopku obravnavali na minuli 5. redni seji občinskega sveta Občine Lendava. Ta je, pričakovano, prejel podporo občinskih svetnikov.

Ker Občina Lendava do sedaj ni imela urejene javne službe skladno z zakonodajo, pa čeprav bi to lahko uredili že v prejšnjem mandatu, ter da bi zadostili zakonskim predpisom, so pristojni na Občini pripravili odlok, v katerem se določi način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest na območju občine Lendava.

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom (tako letno, kot zimsko vzdrževanje) rednega vzdrževanja cest, ki ga pripravi izvajalec rednega vzdrževanja cest in ga predloži v potrditev upravljavcu cest (Občina Lendava), in sicer do 1.9. tekočega leta. Le ta se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste pripravlja za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec.

V proračunu za leto 2019 je predvidenih 413 tisočakov na proračunski postavki za izvajanje te obvezne občinske gospodarske javne službe. “Ocenjujemo, da bi za neko normalno zagotavljanje varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, kakor tudi na osnovi izkušenj iz preteklih let, letno morali nameniti najmanj 500 tisočakov. Ta znesek balansira med letnim in zimskim vzdrževanjem, v odvisnosti od vremenskih razmer in potreb po vzdrževanju v zimskem času,” so sporočili iz Občine Lendava.

“Kot primer naj omenimo Občino Moravske Toplice. Okvirni letni znesek javne službe, ki jo izvaja njihovo javno podjetje in ima kategoriziranih približno 190 km javnih cest (Občina Lendava ima kategoriziranih nekaj manj kot 180 km javnih cest), znaša približno 700 tisoč evrov. Študije kažejo, da v Sloveniji znašajo povprečni stroški izvajanja te gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na 1 km približno 3.700 evrov,” pa je povedal Miran Doma.

Začetek dejanskega izvajanja sledi čez dober mesec dni

Podjetje Eko-Park je sicer že do sedaj izvajalo okrog dve tretjini nalog, ki jih določajo pravila gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest, a ta dela niso potekala sistematično, saj za to ni bilo podlage. Podjetje je tako izvajalo zimsko službo, košnjo in popravila bankin, čiščenje jarkov, krpanje udarnih jam, izvajalo pregledniško službo ter postavljalo prometno signalizacijo. Sedaj sledi priprava izvedbenega programa za leto 2019, za tem bo podpisana izvajalska pogodba, s čimer lahko EKo-Park tudi formalno prične izvajati omenjeno gospodarsko javno službo.