Obnova vodovoda Lendava – Pince

Kot kaže, se bo z rekonstrukcijo državne ceste ter z gradnjo kolesarske steze Lendava – Pince odvila tudi sanacija oz. novogradnja vodovoda Lendava – Pince. občina Lendava želi omenjeni projekt peljati sočasno z rekonstrukcijo omenjene državne ceste, saj bodo stroški obnove oz. novogradnje vodovoda bistveno nižji, kot bi bili sicer.
Sredstva, gre za 300.000 evrov iz občinskega proračuna ter 75.000 evrov evropskih sredstev, so namenjena za investicijske projekte na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in sicer za obnovo posameznih odsekov vodovoda v občini v skladu s Programom izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo v letu 2022. Tokrat bodo omenjena sredstva namenjena sanaciji oz. novogradnji vodovoda Lendava – Pince. Dela se bodo izvajala sočasno z rekonstrukcijo državne ceste Lendava – Pince.

Poglaviten namen obnove vodovoda Lendava – Pince je v tem, da se obnovijo 40 in več let stare cevi, s čimer se zmanjšajo vodne izgube. Prav tako se zaradi izgradnje kolesarskih poti in hodnikov za pešce hkrati obnovi vodovodno omrežje, tukaj so vključeni tudi hidranti, ker bi naknadna obnova stala bistveno več od sočasnega polaganja hkrati z obnovo in novogradnjo ceste. Zaradi vibracij ob izgradnji ceste in globin izkopa cest bi prav tako prišlo do večih okvar na sistemu med gradnjo ceste kar bi za posledico imelo kasnejše večje okvare na sistemu, ki pa bodo s sočasno obnovo izničene.

“Obnova vodovodnega omrežja v skladu z letim planom investicij in investicijskega vzdrževanja. Vir sredstev je najemnina za infrastrukturo. V letu 2021 smo pristopili k pripravi projektne dokumentacije za obnovo vodovoda na trasi Lendava – Pince. Dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v prvi tretjini leta 2022. Prav tako se v polovici leta 2022 pričakuje skupno javno naročilo z investitorjem DRSI za izvedbo izvajalca del na rekonstrukciji ceste Lendava – Pince. Dela na trasi bi se naj pričela proti koncu leta 2022. Projekt je razdeljen v 4 faze. Obnova vodovoda se bo pričela v naselju Pince in bo sledila dinamiki obnove ceste. S projektom obnove vodovoda Lendava – Pince se občina namerava prijaviti na razpis Ministrstva za okolje in prostor,” so zapisali pri Občini Lendava.

Kot smo še uspeli izvedeti naknadno, se bodo na nov transportni vod priključile vasi Čentiba, Dolina pri Lendavi, Pince in Pince-Marof. Hiše ob glavni cesti se bodo na nov vod priključile neposredno.