Območje Občine Lendava: Ključni izzivi in priložnosti na področju kolesarjenja

Lendava ima odlične naravne pogoje za kolesarjenje zaradi ugodne klime, kratkih razdalj in ravninskega reliefa. V manj kot 10 minutah je možno prikolesariti do središča mesta tako rekoč z vseh delov urbanega območja. Kljub omenjenemu dejstvu je kolesarski promet z razvojem avtomobilskega prometa v preteklosti izgubil na pomenu.
Po podatkih iz ankete izpred treh let za dnevne opravke in pot na delo uporablja le 9% prebivalstva. Še slabši je odstotek opravljenih poti za poti v šolo in nazaj. Učenci osnovnih šol namreč ugotavljajo, da v šolo kolesari le dobrih 6% učencev. Kolesarska infrastruktura je v mestu Lendava v precejšnji meri že zgrajena, a še+ vedno obstaja precej prostora za izboljšave, kar pa se sicer že izvaja, na tem področju pa se je storilo že marsikaj. V anketi so bile takrat najslabše ocenjene prometne ureditve, ki so se nanašale na označenost kolesarskih povezav, varnost za kolesarje, število kolesarskih povezav in urejenost kolesarnic. Enaki problemi pa so bili izpostavljeni tudi na delavnicah in na intervjujih. Kar se kolesarnic tiče, je na območju Občine Lendava v letu 2020 bilo zgrajenih nekaj novih kolesarnic, tudi s polnilnimi postajami.

Občani med prioritetnimi ukrepi navajajo več površin za mestne kolesarje, ki so se v minulem letu tudi izvedle. Do konca leta 2022 bo sicer urejenih še nekaj kolesarskih povezav, prioritetno pa se vsekakor čaka še na rekonstrukcijo ceste Pince – Lendava, ob kateri bo nastala tudi kolesarska steza. Že sicer pa kolesarji, kljub urejenim površinam, vozijo po cestah. Varnost kolesarjev se v zadnjih letih slabša predvsem zaradi omenjenega razloga in še nekaterih drugih dejavnikov. Po eni strani to lahko pripišemo okrepitvi priljubljenosti kolesarjenja za rekreacijo in večjemu številu kolesarjev v prometu, po drugi strani pa nevarnemu motornemu prometu in nekoliko neustrezni infrastrukturi, ki bi omogočala varno in sproščeno obliko prevoza in rekreacije za kolesarje vseh starosti.

Varnost in povezanost nista edina kriterija dobre kolesarske infrastrukture, pomembno je tudi udobje. Eden izmed izzivov je torej takšna tehnična izvedba kolesarskih povezav, da ne prihaja do nevarnih in neudobnih rešitev, kot so preozke steze, previsoki robniki, dvigi in spusti ob stranskih dovozih, nenadne prekinitve, urbana oprema in prometna signalizacija kot ovira, vodenje v križiščih, slabo vzdrževane površine, nepropustnost enosmernih cest za dvosmerno kolesarjenje, ipd. Priložnost za izboljšave je tudi v aplikaciji dobrih praks in znanj iz drugih mest.

Pomemben vidik kolesarske infrastrukture so tudi mesta, kjer lahko kolesarji varno in udobno parkirajo svoja kolesa. Takih mest v Lendavi še pred kratkim skoraj ni bilo. Zlasti starejši prostorski akti večinoma niso vsebovali zahtev glede parkiranja koles, zato se je na ta element pozabljalo. Kolesarski promet in navade kolesarjev doslej niso bile spremljane sistematično, čeprav bi to olajšalo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo ukrepov. Priložnost za spodbujanje kolesarjenja, pa je tudi v tem primeru v večjem številu izobraževalnih in ozaveščevalnih akcij.

Lendava se želi pridružiti mestom z razvitim sistemom izposoje koles, ki omogoča hitro, poceni ter zdravo mobilnost in je eden izmed ukrepov za spodbujanje kolesarjenja. V ta namen bo občina predhodno preverila upravičenost tovrstnega sistema izposoje koles in preverila najustreznejše modele oziroma koncepte izposoje. Spremljanje obsega in navad kolesarjev v mestu Lendavi, pa bo možno na podlagi vzpostavljene podatkovne baze, s katero bodo merjeni učinki.