Območje celotne Slovenije: Pridobite lahko 100 % subvencijo za zamenjavo starih kurilnih naprav na lesno biomaso

Slovenski okoljski javni sklad, je v petek, 17. 5. 2019 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil prenovljene spodbude za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah ter za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja. Eko sklad je razširil nabor upravičencev, ki lahko pridobijo 100 % subvencijo za zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, in sicer na celotno Slovenijo. Ostajajo visoke spodbude za e-vozila, nižje pa za priključne hibride.
Nov javni poziv za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom – prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Slovenije; za razliko od prejšnjega javnega poziva, kjer je bila spodbuda lahko dodeljena le za naložbe socialno šibkih občanov na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Do sedaj veljavni javni poziv je določal, da je spodbuda socialno šibkemu občanu dodeljena za zamenjavo stare kurilne naprave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom pa bo socialno šibek občan upravičen do nepovratne spodbude tudi v primeru, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem bo spodbuda lahko dodeljena tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije. Novi javni poziv bo, za razliko od prejšnjega, omogočal dodelitev nepovratne spodbude tudi v primeru, če socialno šibek občan – prejemnik redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka ni lastnik/solastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik/solastnik ali najemnik občinskega stanovanja ali stanovanja v lasti Republike Slovenije član gospodinjstva v katerem živi vlagatelj oziroma socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije.

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja prinašata glede na zadnja javna poziva naslednje novosti:

– omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
– višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
– višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
– višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

Pomembna sprememba pri javnem pozivu za občane so tudi spremenjeni pogoji za uveljavljanje subvencije za testna vozila:

– testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji (prej: v EU),
– registracija vozila s strani vlagatelja v Republiki Sloveniji ni več omejena glede na to, da mora biti druga (prej: druga registracija vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji),
– prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi uporabnik tega vozila (prej: prvi lastnik),
– vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (prej: vlagatelj mora biti drugi lastnik).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.