Objekti Nafte Petrochem gredo na dražbo

Konec minulega meseca je bilo na AJPESu objavljeno vabilo k nezavezujočemu zbiranju ponudb zaradi prodaje premoženja dolžnika, Nafta Petrochem d.o.o. -industrijski kompleks Trimlini, ki je sicer že več let v stečaju.
Na prodaj je torej premoženja dolžnika, Nafta Petrochem d.o.o. -industrijski kompleks Trimlini, ki je v stečaju. Industrijski kompleks se prodaja kot celota, skupno pa je omenjeni industrijski kompleks sestavljen iz 42 zemljišč na katerem so nepremičnine, obremenjene z zastavno pravico. Kupec bo torej poleg zemljišč, kupil še nepremičnine, zgradbe ter infrastrukturo in rezervoarje, v katerih so se odvijale glavne dejavnosti podjetja:

obrat formalina (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s pro cesno opremo ),
obrat sintetičnih mas (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje uree, melamina, ostalih surovin in proizvodov ter procesno opremo ),
obrat fenolnih smol (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo fenolformaldehidnih smol vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol ter procesno opremo),
spremljajoče podporne enote (zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in ostale logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje met anola (M-2) ter oprema).

Poleg že obstoječih so bile pred objavo tega vabila v mesecu juliju 2017 v breme določenih nepremičnin, ki so predmet te prodaje, vpisane služnostne pravice (v fazi plombe v zemljiški knjigi) v korist gospodujočih zemljišč, ki so v lasti družb Metanol d.o.o. in Rezervoarji d.o.o. (Pogodba o ustanovitvi služnostnih pravic z dne 06.07.2017) ter Nafta Strojna d.o.o. ( Pogodba o ustanovitvi služnostnih pravic z dne 05.06.2017).

Kupil bo tisti, ki bo ponudil največ

Izhodiščna cena za predmet prodaje, v skladu z 2. odstavkom 328. Člena ZFPPIPP ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena. Kupec plača poleg ponujene cene vse dajatve in stroške prepisa premoženja. Premoženje stečajnega dolžnika se kupuje po načelu »videno – kupljeno«, tako glede stvarnih napak, kot glede pravnih napak. Čas za oddajo ponudb je še okrog mesec in pol.