Občinski svetniki včeraj opravili prvo obravnavo proračuna za prihodnje leto

Na včerajšnji, 9. redni seji občinskega sveta so prisotni občinski svetniki v prvo obravnavali proračun Občine Lendava za prihodnje leto. Pri prvi obravnavi se občinski svetniki seznanijo z vsebino in sprejmejo sklep za javno obravnavo, v začetku decembra bo sledila javna razprava pri delovnih telesih, odborih in v javnosti, za tem bo sledila priprava predloga proračuna za 2. obravnavo na naslednji seji, kjer je proračun (praviloma) tudi sprejet.
Postopek sprejemanja Proračuna se izvaja v skladu z navedenimi predpisi ter v skladu s Statutom občine in Poslovnikom občinskega sveta. V skladu s temi določili se je na seji predstavil predlog Proračuna občine Lendava za leto 2020, po predstavitvi pa se je opravila tako imenovana prva obravnava predlaganega Proračuna za leto 2020. Po prvi obravnavi na občinskem svetu se predlog Proračuna objavi na spletni strani občine, sledijo obravnave na odborih ter analize in usklajevanja prejetih predlogov, pobud, pripomb in sugestij. Proračun je potrebno sprejeti do konca meseca decembra, sicer župan izda sklep o začasnem financiranju. Druga obravnava proračuna se bo zgodila najkasneje do konca meseca decembra 2020.

Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2020 temelji na izračunu primerne porabe za leto 2020, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2019, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2020–2023 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2020 6.165.842 EUR. Povprečnina za leto 2020 znaša 589,11 EUR.

Na podlagi ocene realizacije proračuna za leto 2019 znašajo neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2019 747.045 EUR. Ta sredstva so vključili v proračun za leto 2020. V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna občine Lendava v višini 12.808.425 EUR. Največji viri prihodkov proračuna je dohodnina v višini 6.165.842 EUR (48,14% vseh prihodkov).

Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 13.971.378 EUR, od tega tekoči odhodki in tekoči transferji 9.061.370 EUR oziroma 64,86 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferji proračuna 4.910.008 EUR oziroma 35,14 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2020 znašal 1.162.953 EUR.

V Računu financiranja planiramo zadolževanje v višini 690.000 EUR za investicije iz načrta razvojnih programov ter povratna sredstva države v višini 142.264 EUR za sofinanciranje investicij po 23. členi ZFO-1. V Računu financiranja planiramo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 339.500 EUR. Planiramo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2019 zmanjšala za 670.189 EUR.

Ob koncu leta 2020 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 76.856 EUR, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2020, ali jih vključimo v proračun občine Lendava za leto 2021. “Predlagani proračun občine je uravnovešen in dolgoročno vzdržen pod pogojem, da tekoča poraba ostane v planiranih okvirjih in da se investicijska poraba prilagaja razpoložljivim virom. Proračunskim uporabnikom zagotavlja pogoje za delovanje in izvajanje poslanstva ter izvedbo programov,” so dejali.