Občinski svetniki sprejeli predlog rebalansa proračuna Občine Lendava. To so razlogi za rebalans

Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Lendava za leto 2022 je temeljil na izračunu primerne porabe za leto 2022, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2021 in planu za leto 2022, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2022–2025 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Občinski svetniki so predlog rebalansa proračuna Občine Lendava sprejeli, svetnika Stanko Gjerkeš in Dejan Süč pa sta podvomila v nekatere večje projekte, predvsem v projekt gondole in večnamenske športne dvorane. Gjerkeš je zatrdil, da sta oba projekta že tako ali tako zaključena.
Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2022 6.663.958 evrov. Povprečnina za leto 2022 znaša 645 EUR. Na podlagi realizacije proračuna za leto 2021 znašajo neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2021 2.354.199 evrov. Ta sredstva so vključili v proračun za leto 2022. V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna občine Lendava v višini 17.657.816 evrov. Največji vir prihodkov proračuna so sredstva dohodnine v višini 6.663.958 evrov (37,11 % vseh prihodkov), sledi sofinanciranje iz EU v višini 5.565.054 evrov (30,99 % vseh prihodkov).

Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 21.835.588 evrov, od tega tekoči odhodki 4.574.244 evrov oziroma 20,95 % proračuna in tekoči transferi 5.145.770 evrov oziroma 23,57 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna 12.115.574 evrov oziroma 55,48 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2022 znašal 3.877.772 evrov. V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 2.077.400 evrov za investicije iz načrta razvojnih programov. V Računu financiranja planirajo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 415.000 evrov.

Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna Občine Lendava ob koncu leta 2022 zmanjšala za 2.215.372 evrov. Ob koncu leta 2022 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 138.827 evrov, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2022, ali jih vključijo v proračun občine Lendava za leto 2023.

Zakaj rebalans?

Rebalans proračuna je Občina Lendava vnovič izvedla po dobrem letu dni. “Rebalans je bil potreben, saj je proračun za letošnje leto bil sprejet lanskega decembra, ko so določene okoliščine bile drugačne. V vmesnem času so se nekatere zadeve spremenile. Spremembe so predvsem na prihodkovni strani in sicer prihodki iz državnega proračuna, na katere občina nima vpliva (sprememba glavarine), kar pomeni okrog 150.000 evrov več primerne porabe povprečnine. Spremenjena je tudi višina sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2022, nekoliko spremenjeno je tudi dodeljevanje teh sredstev, spremenjeni pa so tudi nekateri drugi transferji iz državnega proračuna, ki se nanašajo na tekoče poslovanje Občine.

Spremenjen je tudi saldo denarnih sredstev ob koncu leta 2021. Ta je bil planiran v višini 183.000 evrov, a je bil realiziran v precej višjem obsegu in sicer za slaba 2,4 milijona evrov. Ta sredstva želimo vključiti in aktivirati. Razlog je tudi v investicijah. Prihaja do zamika pri izvajanju velikih projektov in sicer zaradi še neobjavljenih razpisov resornih ministrstev. Gre za večnamensko športno dvorano, gondolo in projekt blagovnice. Omenjeni trije projekti se iz tega razloga iz leta 2022 zamikajo v leto 2023 in 2024. Posledično se v tem delu zmanjšuje prihodkovna in odhodkovna stran. Zamiki pa so tudi pri že začetih projektih, torej pri projektih, ki so se začeli izvajati leta 2021 in se bodo izvedli v letu 2022 in bodo v večji meri tudi bremenili proračun za leto 2022. Gre za izgradnjo prizidka k DOŠ I Lendava, projekt Zipline Vinarium, rekonstrukcija čistilne naprave Hotiza, športno rekreacijski park pri DSŠ Lendava in izgradnja telovadnice v Gaberju.

Prav tako smo na Občini bili uspešni pri nekaterih drugih manjših razpisih, ki smo jih vključili v rebalans proračuna za leto 2022, pa tudi projekte in priložnosti za črpanje sredstev, ki so posledica medvladnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Madžarsko (sanacija glasbene šole, ureditev prostorov vrtca v Genterovcih, projekt Stanovanjska skupnost starajoče družbe v objektu nekdanje DSŠ Lendava, projekt Oživimo staro mestno jedro, kjer je načrtovana obnova objekta Hiše obrti in rokodelstva na Glavni ulici. Hkrati smo v rebalansu proračuna naredili manjše korekcije proračuna, na postavkah za tekočo porabo (višja ekonomska cena vrtca, sofinanciranje javnih del, više nagrade ob rojstvu otroka, stroški skupne občinske uprave), vključeni pa so bili tudi stroški izvajanja projekta Zipline Vinarium, višji stroški električne energije, …

Beležijo se višji prihodki na račun dohodnine, na račun prihodkov od najemnin za stanovanja ter za gospodarsko javno infrastrukturo, nekaj več kapitalskih prihodkov zaradi načrtovane prodaje motornih vozil, povišana so tudi sredstva donacij ter za del sredstev, ki jih bo ZD Lendava namenil za sofinanciranje izgradnje prizidka ter sofinanciranje s strani fundacije za šport. Ker smo na prihodkovni strani zaznali znižanje prihodkov na področju investicijskih transferjev je seveda sledilo znižanje in pa tudi znižanje prihodkov s strani turistične takse. Vsi prihodki, ki jih načrtujemo pri rebalansu proračuna, znašajo 17.657.00 evrov in so razpolovljeni v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022. Takrat so znašali 37.855.000 evrov. Razpolovljeni so tudi odhodki. Znašajo okrog 21.835.000 evrov. Največji del sprememb je na investicijskem delu, predvsem zaradi prej omenjenih zamikov investicij. Proračunski primanjkljaj v rebalansu načrtujemo  v višini 3,8 milijona evrov. Prej je bil načrtovan v višini 4,9 milijona evrov. Ob pripravi proračuna za leto 2022 smo načrtovali zadolževanje v višini 5,2 milijona evrov, a ga v rebalansu znižujemo na 2,1 milijon. Ob koncu leta 2022 načrtujemo, da bomo imeli pozitiven saldo in sicer v višini 138.000 evrov,” je dejala Danijela Levačič iz Občine Lendava.