Občinski svetniki na minuli seji niso odločali o sklepu o prostem razpolaganju z zemljiščem nogometne akademije po izteku pogodbe

Občina Lendava je dne 14.4.2018 ob predhodnem soglasju občinskega sveta z 20. seje z dne 12.4.2018 sklenila pogodbo o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na zemljišču, kjer poteka gradnja nogometne akademije Nafte 1903 in sicer za obdobje 20 let. ND Lendava 1903 je Občino Lendava zaprosila ali se lahko, za potrebe pridobitve dodatnih finančnih sredstev iz sklada Bethlen Gábor slednja zaveže, da še naslednjih 30 let po preteku pogodbe, zemljišča ne bo namenila za noben drug namen, razen za šport.
Občina je izgradnjo športne infrastrukture na navedenem zemljišču podprla tako, da je za namen izgradnje dala na razpolago svoje zemljišče, ki po preteku (20 let) preide v last Občine Lendava, razpolaganje s slednjim pa bo takrat torej prosto. Izgradnja športnega objekta, ki je sofinanciran tudi iz sredstev madžarskega sklada Bethlen Gábor, je v teku. Ker gre za sredstva velike vrednosti, sofinancer želi pridobiti določeno zavarovanje oziroma jamstvo, da bo obravnavana nepremičnina namenjena športni dejavnosti tudi po poteku sedanje pogodbe o podeljeni brezplačni stavbni pravici vsaj še 30 let. Zato je investitor, to je imetnik stavbne pravice zaprosil za sklep občinskega sveta, s katerim bi se zagotovila namenska raba zemljišča za športne namene tudi po poteku sedanje pogodbe o podeljeni stavbni pravici.

Kmalu po predstavitvi se je med občinskimi svetniki vnela razprava o smiselnosti takšnega sklepa. Občinski svetniki so se po večini strinjali, da takšen sklep ni potreben in so se hkrati strinjali, da se to zemljišče tako ali drugače ne bo uporabljalo za nič drugega, kot le za namene športa. Že sicer pa je Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava v tem delu precej jasen, v slednjem pa je tudi določena “podrobnejša namenska raba zemljišča; območje za šport in rekreacijo in območje za centralne dejavnosti. Tako so na navedenem zemljišču dopustne naslednje dejavnosti; centralne dejavnosti, objekti in ureditve za šport in rekreacijo.” Slišati je med drugim bilo moč, da je pogodba za 20 let že podpisana ter, da glasovati za tako oddaljeno obdobje ni smiselno ter tudi ni “fer” do občinskih svetnikov v prihodnosti.

Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je Občina stavbno pravico podelila za namen izgradnje športne infrastrukture z namenom uresničevanja ciljev in nalog javnega interesa na področju športa. “Torej občina vsekakor želi, da se njena nepremičnina skupaj s športnim objektom investitorja namenja športu in ne za druge namene, zato je to namensko rabo tega območja / zemljišča ohranila tudi v predlogu Občinskega prostorskega načrta; OPN, Občine Lendava in s tem utemeljila namensko rabo zemljišča za športne namene tudi v prihodnje. Vsekakor pa bo pred potekom pogodbe o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice potrebno urediti (podaljšati) stavbno pravico za nadaljnje obdobje obratovanja športne infrastrukture na predmetnem zemljišču,” so zapisali.

Občinski svetniki o predlogu sklepa da zemljišče, na kateri je Občina Lendava kot lastnica zemljišča dne 14.4.2018 ustanovila brezplačno stavbno pravico za namen izgradnje športne infrastrukture v korist imetnika stavbne pravice ND Lendava 1903 za 20 let, ostaja v uporabi za izvajanje dejavnosti športa in rekreacije še vsaj 30 let po prenehanju veljavnosti pogodbe o podeljeni brezplačni stavbni pravici, niso glasovali, a bi naj enkrat v prihodnosti, po pridobitvi dodatnih informacij.