Občinski svet v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o proračunu za leto 2019

Postopek sprejemanja Proračuna se izvaja v skladu z navedenimi predpisi ter v skladu s Statutom občine in Poslovnikom občinskega sveta. V skladu s temi določili se je na včerajšnji tretji seji predstavil predlog Proračuna občine Lendava za leto 2019, prvo branje, po predstavitvi pa se je opravila obravnava predlaganega Proračuna za leto 2019. Svetniki so sicer odločili, da je proračun primeren za nadaljnjo obravnavo.
Po prvi obravnavi na občinskem svetu se predlog Proračuna objavi na spletni strani občine, sledijo obravnave na odborih ter analize in usklajevanja prejetih predlogov, pobud, pripomb in sugestij. Proračun je potrebno sprejeti do konca meseca marca, ko se izteče sklep o začasnem financiranju. Druga obravnava proračuna bo najkasneje v začetku marca 2019.

Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2019 temelji na izračunu primerne porabe za leto 2019, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2018, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2019–2022 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2019 6.021.580 EUR. Povprečnina za leto 2019 znaša 573,50 EUR po občanu. Na podlagi realizacije proračuna za leto 2018 znašajo neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2018, 2.672.394 EUR. Ta sredstva so vključili v proračun za leto 2019.

V bilanci prihodkov in odhodkov načrtujejo skupne prihodke proračuna občine Lendava v višini 11.158.523 EUR. Največji viri prihodkov proračuna je dohodnina v višini 6.021.580 EUR (54% vseh prihodkov). Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 14.032.704 EUR, od tega tekoči odhodki in tekoči transferji 8.631.249 EUR oziroma 62% vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferji proračuna 5.401.455 EUR oziroma 38% vseh odhodkov proračuna.

Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2019 znašal 2.874.181 EUR. V Računu financiranja na Občini načrtujejo zadolževanje v višini 500.000 EUR za investicije iz načrta razvojnih programov ter povratna sredstva države v višini 202.167 EUR za sofinanciranje investicij po 23. členi ZFO-1. V Računu financiranja pa načrtujejo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 453.300 EUR.

Na Občini planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2019 zmanjšala za 2.625.314 EUR. Ob koncu leta 2019 načrtujemo nerazporejena sredstva v višini 47.080 EUR, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2019, ali jih vključijo v proračun občine Lendava za leto 2020.